A "Somos todos palestinos", azaz "mindannyian palesztinok vagyunk" egy szlogen , amelynek jelentését, jelentőségét egy korábbi írásomban elemeztem. A cikk a magyar vér és rög való ságról szól. E valóság most fölénk tornyosul.

 

 

A Budapesti Zsidó Világkongresszus elé

Levél Ronald Lauder úrnak!

Kedves Lauder!

Meglepődve olvasom, hogy ön - sokadmagával - Budapest vendége. Nem tudom, ki hívta önöket ide. Ha nem közli velem, utána nézhetek máshol. [Vagy talán nem is hivták, csak úgy jött - hazajött?]

Őszintén szólva én korábban számítottam az ön budapesti jelenlétére. Arra gondoltam, hogy a sukorói ingatlan panama miatt önt mint vádlottat, de legalább mint tanút, Magyarországon bíróság elé állítják. Engedje meg, hogy kifejezzem elismerésemet az ön emberi teljesítménye kapcsán. Arra célzok, hogy ha egy ingatlan spekulánst kidobnak az ablakon és ugyanő a főbejáraton tér vissza, immár egy világszervezet elnökeként, nem semmi. Azt mondjuk erre, önök is mi is: "ügyes".

Talán nem tévedek, ha azt gondolom, hogy ön ettől a látogatástól a korábbinál összehasonlíthatatlanul nagyobb üzleti hasznot remél: az egész Magyarországot.

A magyar általában vendégszerető nép. Ez azonban nem vonatkozik önre - önökre.

Ön olyan állapotokkal találkozik most Magyarországon, mint a jó Edward király a walesi bevonuláskor. Sőt! Önnek még a bárdok ünneprontó énekétől sem kell tartania, hisz bölcsen tudja hogy a "magyar" bárdok döntő többsége az ön fajtestvére, aki meg nem, az a csahosuk és nem mer kobzának húrjai közé csapni, pláne dalba fogni.

Gondolom nem riasztotta meg különösebben a Jobbik tegnapi farsangolása a "Vértanúk Terén". Biztos nem, hisz ki tudná önnél jobban, hogy ez a mellékszinpadi paródia tulajdonképp  háttérjáték, palesztin kendős ripacsokkal, az önök nagy szindarabjához: az "Antiszemita Magyar országhoz". Tudja csak azt nem értem, hogy önök miért épp ide akarnak menekülni (?).

Nem kivánom ugyan, hogy megkeseredjen a szájában, vagy megakadjon a torkán  a budapesti maceszgombóc, de óvni szeretném attól, hogy korán koccintgassanak, kóser pálinkával - a bőrünkre.

Önök egy olyan országban akarnak új Izraelt építeni, amelyre még "bibliai jogcímük" sincs.

Az önök észjárása szerint terveiknek nincs akadálya. Az országot azóta nyilván felvásárolták, amióta ezt a szándéku kat elnökük, a tapintatos Simon Peresz, meghirdette. Ha az országot nem is, de a "magyar nemességet" biztosan. Ők belül már nem "ördögök", hanem buta birkák.

Az önök észjárásáról sokan mondják destruktív (romboló). Ez csak részben igaz. Önök évezredek óta építkeznek. Eszelős következetességgel építenek krematóriumokat - önmaguknak - elsősorban az emberi lelkekben. A ködös brzezinkai lapály fölé magasodó kémények előbb az emberi lelkekben öltöttek alakot. Ezt önök tudják, érzik. Ezért nem elégszenek meg azzal, hogy kilencvenéves aggastyánokat hajkurásszanak. Az emberek lelkét akarják úgy átfor málni, hogy az örökletessé váló, rettegés alapú, bűnbánattal eltelve képtelenné váljék minden ellenérzés befogadá sára, amelyet az önök cselekedetei naponta keltenek.

Nálunk még csak fenyegetőznek. Szíriában már (megint) gyilkolnak. Újabban "szegényitett" urán köpenyes lövedé keket is bevetnek [mint korábban Jugoszláviában], amelyek súlyosan mérgező és rákkeltő plutóniumot is tartalmaz (hat)nak. A kazettás bomba és a fehér foszfor úgy látszik már nem elégséges féktelen bosszúvágyuk kielégítésére.

E dőre igyekezetük még nálunk is látványos kudarcot vallott. Elég ha csak Kertész Imrét, Konrád Györgyöt, Esterházy Pétert és másokat körüllengő közutálatra utalok. Dehát önök egy olyan európai térben akarják sátraikat, majd öles falaikat felhúzni, amely rohamléptekben iszlamizálódik. Márpedig önök az Iszlám lélek ellenálló képességét rosszul, mondhatnám ostobán, mérték fel.

Ön biztos tudja, de az önök "honfoglalása" miatt aggódó magyarok nem mindegyike tudja, hogy (pl.) a gázai övezet köves földjén mi sarjadt az önök által kiontott "pártos honfivérből".

Olvashatta - de ha olvasta is, biztos nem értette meg - ami az önöknek szolgáló Amerikai Népszavában jelent meg "Gyereknevelés palesztin módra"  címmel.

A gázai övezet iskoláiban, sőt már óvodákban is (!) felkészítik a gyermekeket az önökkel való találkozások túlélésére...

Megtanulják az önök által alkalmazott kínzási módszereket és a kínzás elviselését. Elsajátitják a besúgók és provo kátorok felismerésének, közömbösítésének módját. Máshol is olvastam, hogy magasszintű kiképzést kapnak a hangos és csendes, a meleg és "hideg" fegyverek kezelésére, a fegyvertelen támadásra és támadás elhárításra. Azt hiszi, csak az önök kis jesivásai babrálnak a gyilkos fegyverekkel? Nem, "tanulmányi verseny" folyik, még az önök által fenntartott koncentrációs táborban a Gázai övezetben is.

Bele kellene gondolniuk abba is, hogy az önök terhei alatt hogy növekednek a pálmák, azaz hogy szaporodnak a palesztinok, különös tekintettel a gázaiakra, ahol az 
éves népességnövekedés 3,3 százalék az önök "közel" 2 százalékával szemben, amelybe a bevándorlás növelő hatása is beszámítódik. De mi lesz, ha tömeges magyarországi áttelepülésre kerül sor, amelyet önök - a jelek szerint - épp most készítenek elő?

A palesztin képzés sokoldalu. Az oktatók úgyszólván mindenre gondolnak. "Az óvodások idejekorán megszokják a halál közelségét. Temetési ceremóniákat játszanak el, ezeken koporsóutánzatokat visznek, amelyeket különféle fegyve res frakciók zászlóival terítenek le. A zászlókon sáhídok (mártírok) arcmása látható. ... Mindennek már semmi köze a hazaszeretethez, az egésznek az üzenete semmi más, mint Izrael totális elutasítása, a terror legitimálása és az áldozat tudat elültetése – méghozzá olyan mélyre, hogy azt többé ne lehessen kiirtani.
Ehhez az "áldozattudathoz" egy rövidke magyarázat szükséges. Nem sérelem átélésről, hanem áldozat-vállalásról (!) van szó, a kegyetlen harctól az önmeg semmisítő merényletig. Meg arról, hogy el tudják viselni az önök által megölt ovodás, vagy iskolás társaik látványát.

Kedves Lauder! Próbálja elképzelni, a Hit Gyülekezetének hány iskolát és óvodát kellene (a Gázai övezetben) megkaparintania, hány példányban kellene a "Sorstalanságot" arabra fordítani és Koltai szuperdrága filmjét szinkronizálva a tanintézetekre sózni (ingyen) a gázai nebulók átneveléséhez. Ojvé, jobb bele nem gondolni.

Aztán van itt még valami más is. Önökről azt rebesgetik, cionisták; mi magyarok pedig "csupán" anticionisták vagyunk, tehát nem fajuk, vagy vallásuk, hanem cionista beállítottságuk miatt haragszunk önökre. Dehát mindenki tudja, mit hirdetett a cionizmusról annak [a budapesti, Dohány (!) utcai házban, született] atyja Herzl Tivadar a "Zsidó állam" c. könyvében.

Tőle származik az egységes zsidó nép tézise. "Nép vagyunk, egy nép." Ebből vezeti le (hamisan) azt a tételt, hogy "A zsidókérdés mindenütt megvan, ahol zsidók nagyobb számban élnek. Ahol nincs, oda magukkal hurcolják a bevándorló zsidók. Mi természetszerűleg oda húzódunk, ahol nem üldöznek bennünket; megjelenésünk által azután jelentkezik az üldözés. Ez igaz, igaznak kell maradnia mindenütt, még a magasan fejlett országokban is - példa rá Franciaország - amíg a zsidókérdés politikailag megoldva nincs. A szegény zsidók most Angliába hurcolják be az antiszemitizmust, Amerikába már bevitték. Elismeri és helyesli, hogy e nép nem asszimilálódik a befogadó néphez. "A zsidók beolvadását ... az állandó nyugodt fejlődés útján is valószínűtlennek tartom. A jelenleg antiszemita országokban igazat fognak nekem adni. A többi országban, ahol a zsidók pillanatnyilag jól érzik magukat, fajtestvéreim valószínűleg a leghevesebben fogják támadni megállapításaimat. Csak akkor hisznek majd nekem, ha újból részük lesz zsidóheccekben. És minél tovább várat magára az antiszemitizmus, annál dühösebben kell kitörnie. Meg aztán "A népek, amelyek között zsidók laknak, egyenként és összességükben, leplezetten vagy leplezetlenül mind antiszemiták. 

Több mint furcsa, hogy egy ilyen okos ember, aki ilyen pontosan írja le az okozatot, egyszerüen megfeledkezik az okról (!), pontosabban olyan okot jelöl meg, ami nevetséges (blőd). Az antiszemitizmus szerinte sem politikai, filozófiai, vagy vallási nézet, hanem érzület (előítélet).
"M
élyen a néplélekben gyökereznek az ellenünk való összes előítéletek. Aki erről számot akar magának adni, annak csak oda kell figyelni, ahol 'a nép' őszintén és egyszerűen nyilatkozik meg: a mese és a közmondás antiszemita. A nép mindenütt egy nagy gyermek, amelyet természetesen nevelni lehet; de ez a nevelés legjobb esetben is oly óriási időtartamokat igényelne, hogy - amint már említettem - más módon sokkal előbb segíthetünk magunkon. Megjegyzem Herzl is echte talmudi módon gondolkodik. Csakhogy ő egy tüchtig úriember, aki nem úgy fejezi ki magát, mint a nagy "hittudós" Ovadjá főrabbi, azaz nem gój állatokat emleget, csupán "gyermeki lelkületü" népről példálózik...

Belátja hogy 'a nép' átnevelésénél jobb megoldás egy zsidó államban való egyesülés.
"
Palesztina a mi felejthetetlen történelmi hazánk. Ez a név egymagában hatalmasan megragadó varázzsal lenne népünkre. Ha a szultán Ő felsége nekünk adná Palesztinát, ennek fejében magunkra vállalhatnók Törökország pénzügyeinek teljes rendezését. Európa számára ott egy darab sáncot alkotnánk Ázsiával szemben, ellátnók a kultúra előőrsi szolgálatát a barbársággal szem ben. Mint 'semleges' állam, egész Európával összeköttetésben maradnánk, amely egész existenciánkat biztosítani volna hivatva. Mennyi ostobaság egy pár rövidke mondatban! Palesztinát megkapták, ugyan nem a szultántól, hanem a szélhámos Balfour és a perfid Albion jóvoltából. Dehát ott is találtak egy népet, 'a népet' amelyet jó hetven éve terel getnek (a határon kivülre...), ill. nevelgetnek tömeggyilkosságokkal, koncentrációs táborokkal, kazettás és foszfor bombákkal, stb. Talán könnyebb és gyorsabb lett volna az átnevelés ha néha beleolvasnak Herzl könyvébe, ahol olyasmik is vannak, hogy "A 'kereszténység' szent helyei tekintetében a 'területenkívüliség' valamely népjogi formáját lehetne felállítani. Mi képeznők a szent helyek mellett a díszőrséget és létünkkel biztosítanók ezen kötelezettségünk betartását. Ez a díszőrség lenne a zsidókérdés megoldásának nagy szimbóluma tizennyolc ránk nézve szenvedésekkel telt évszázad után." De tulajdonképp a betürágás se' lenne elegendő, hisz a nagy organizátor elfelejtette, vagy tuda tosan elhallgatta hogy pl. Jeruzsálemben muzulmán (!) szent helyek is vannak és épp ezek miatt forr a legtöbb indulat, nem is szólva arról, hogy zsidó 'díszőrségek' helyett ember, sőt gyermekvadász zsidó kommandók garázdálkodnak Palesztina-szerte. Mostanra rájöttek, ez a népnevelés valóban 'oly óriási időtartamokat igényel' hogy sürgősen egy újabb 'hazát' kell foglalni, ahol a nép bambább mint palesztinában. Igenám, de Palesztinát illetően még lehetett fantáziálni "Az állam-eszmének bizony megvan ez az ereje. A zsidók történelmük egész éjszakáján keresztül nem szűntek meg ezt a 'királyi álmot' álmodni: 'Jövő esztendőre Jeruzsálemben!', ez a régi jelszavunk. Nos, most arról van szó, megmutatni, hogy az álomból nappali világosságú gondolat válhat."  De - tisztelt Lauder úr - mit álmodnak önök a mi Magyarországunkról? Mit álmodnak Budapestünkről? Azt, hogy Budapest tulajdonképp Judapest és az önöké? Milyen jogon? Mert Peresz úr megvette? Kitől? Mennyiért?

Aztán tudja, aggaszt bennünket, hogy önök egyszer csak azt álmodják, hogy a héber Erec Jiszraél vagy a jiddis Erec Jiszróel tulajdonképp Magyarországra is vonatkozik. Én is kapis kálom, mit ér a képi mondanivaló, ezért biggyesztettem cikkem elejére a parittyás magyar Dávidot. Herzl Tivadart azonban önök szerkesztették egybe a magyar államiság ezeréves jelképével a Szentkoronával. Önök közölnek szellemdús eszmefuttatásokat Herzl úr szent korona elméletéről. Mi magyarok meg az gondoljuk és önöktől azt kívánjuk: Herzl Tivadart ne emlegessék Magyarországgal és a Szentkoronával egy napon, egy lapon. Engedtessék meg nekünk, ne legyünk büszkék arra, hogy Herzl úr Magyarországon látta meg a napvilágot. Születésével nem egy magyarral, hanem egy zsidóval lett több a világon. Az "egy nép" létszá ma gyarapodott. Ez nekünk nem nyereség. A "Dohány utcából" az önök utcájából - ahova önök betereltek bennünket - ki akarunk törni.

Szóval, kedves Lauder úr, az önök budapesti debütálása szerfölött kényes kérdéseket vet fel. Számolhatnak vele, ha megint 'királyi álmot' kezdenek álmodni ébredésük kellemetlen lesz: hideg - nedves érzet valamelyik kezük ujjain.

2013.05.05

Sz. Gy.

 


Beláttam, célszerü a honlap interaktiv jellegét biztositanom. A hozzászólók becenévvel (nickname) azonosítsák önnmagukat és jelöljék meg, melyik íráshoz szólnak hozzá. Szerkesztő 

 

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

1

13.45.04

R&T

Milyen cionista az, akinek semmi köze Sion hegyéhez, sokkal inkább az orosz-ukrán sztyeppéhez? r&t Ezen csak azért háborogsz, mert nem ismered az inka viccet. Ez úgy szól, hogy Kohn elojságolja Grünnek, hogy Schwartz Peruban telepedett le. Nu' és ő is inka lett, kérdi Grün. Ojvé' még inkább, mondja Kohn... Sz. Gy.

2

13.05.05

R&T

Az örmény genocídiumot bezzeg a ... magyar kormány a mai napig vonakodik elismerni. CsaK HOLOKAUSZT emlékbizottságot tudunk létrehozni, s az örményekkel még a diplomáciai kapcsolatokat is tönkre tesszük holmi olaj dollárokért? Mocskos politika, erkölcs nélkül! r&t Nu' és egyáltalán kik azok az ürmények? És miről nevezetesek? Sz. Gy.

3

13.05.06

IF.

A budapesti héber piknik margójára...
Tel-Avivban ötszáz ősmagyar képviselővel a Magyar Ős-soviniszták Világszövetsége háromnapos konferenciát tart. Tel-Aviv központját hermetikusan elzárták a külvilágtól, az utakon magyar páncélos egységek cirkálnak, az utcákat pedig különleges magyar katonai és rendőri erők, valamint a magyar titkosszolgálatok krémjei lepték el. A Kongresszus elnöke, Vala Hun, erélyes hangon követelte az elégedett izraeli kormánytól, hogy hozzon az eddigieknél is hatéko nyabb intézkedéseket a dühöngő antimagyarizmus megfékezésére. Vala Hun a leghatározottabban nyilvánvalóvá tette azt is, hogy a magyarírtás tagadását olyan keményen kell szankcionálni, hogy attól minden hébernek végleg kedve menjen. Azt is követelte, hogy Izrael-szerte legalább minden második falu építsen egy-egy ősmagyar szentélyt. A városok pedig egy-egy magyar emlékfalat és, további intézkedésig, legkevesebb három magyar emlékmúzeumot emeljenek. A nyugalmazott izraelita magyaroknak pedig minimum az ötszörösére emeljék az öregkori járandóságukat...
- A fenébe! Csörög a vekkerem. (if)
Hát ez kellemetlen ébredés... De mondd csak valami szélső cionista tüntetésről nem álmodtál? És a miniszterelnököt nem rúgták seggbe azért mert megtíltotta a tüntetést, belügyminisztert meg azért, mert a kormányfő utasítását nem hajtotta végre? Az álmodból valami nem derül ki arról, hogy valami bűzlik Izraelben? Próbálj visszaemlékezni. Sz. Gy.

4

13.05.06

Béno

Szervusz Gyula! Mint régi ismerösöd probálok egy kérdést feltenni amire eddig sehol nem kaptam választ. Mit keres a zsidó világ-kohn-gresszuson Erdö Péter? Ugyan milyen Pápa lett volna belöle? Vitte volna magával a kohn-gresszus legtöbb tagját mint tanácsadókat? Ugyan ki finanszirozta ezt az egész kohn gresszust? Egyet nem szabad elfelejteni ott mindennek kohsernek kellett lenni! Biztos még a libamájnak is! A "Nemzeti Hirháló" világgá repitette Orbán Viktor kijelentését amit egy izraeli lap közölt,
"A Jobbik növekvö veszély, a zsidók pedig Isten ajándékai". Viki arról hallgat, hogy egy ajándékot be szoktak
csomagolni! Ugyan ezt az ajándékot kiknek szánta az Isten? A kohn-gresszus célja, hogy a világ felé antiszemitának mutassa Magyarországot. Azonkivül mint bünös tartozik az ország a zsidóságnak! Viki Nagy szöveget olvasott fel szimpadias elöadással. Viki arrol elfelejtte informálni a kohn-gresszus 500 résztvevöjét, hogy Jelenczki István kiadott egy öt részes CD-t. "HÁBORÚ A NEMZET ELLEN" címmel. Ezt be kellett volna mutatni kik hogyan rabolták el a nemzeti vagyont! Figyelemmel kisérem milyen eredményel fog zárulni a koh gresszus. Üdvözlettel, Jó éjszakát Gyula. Béno
Te is tudod, hogy az előbőr hiánya - ajánlólevél. Erdő akár szavazati jogot is kaphatott volna a ZSVK-n. Azon meg mit csodálkozol hogy Lékai és Paskai után a harmadik csodarabbit meghívták egy kis maceszgombócos levesre? Nem kell mindenbe belekötni, mert a végén még elhiszik, hogy antiszemiták vagyunk. Orbán közben pontot tett a magyarság származásával kapcsolatos kételyekre is és kimondta a frankót: márpedig finnugorok vagyunk... Ha te ezek után még csodálkozni tudsz Orbánon, a te dolgod... Sz. Gy.

5

13.05.08

Nick 1

Kicsit félreértés azt hinni, hogy a cionistáknak kudarc, hogy Kertészt, Konrádot, stb. közutálat lengi körül. Herzl is épp ezt fejtegeti, hogy ahova bemennek a zsidók, oda beviszik magukkal az antiszemitizmust. A zsidó vallás tudós (zsidó) kutatói már a 19. században megállapjtották, hogy a judaista vallás projektjének tervezői azért vették körül a "választott népet" a tabu és az előítélet korlátaival, hogy örökre megakadályozzák tagjainak beolvadását a "gojokba". Tehát kezdettől az a cél, hogy a zsidó utálja a gojt és a goj utálja a zsidót. Nem kudarc számukra, hogy ez pontosan így is van. Örömmel alkalmazzák a technikát aztán, hogy a feléjük áradó utálat révén terelgetni tudják a tömeget.
Pl. a pesti kongresszus egy nagy színjáték volt, ahol előre betervezték a végére Lauder bocsánatkérését is Orbántól. Ezzel katarzishoz jutttatták az Orbán-híveket a sok benyalás miatti frusztráció gyógyíreként. Gondosan előre elhelyezték az izraeli sajtóban azt az OV-nyilatkozatot, amin Lauder - akinek természetesen van sajtófigyelő apparátusa - "átsiklott", majd \"kiderülése\" után elnézést kért. A fideszes tömeg boldog, győztesnek érezheti magát, miközben azzal már nem törődik, hogy az a szégyen, amit OV nyilatkozott. És végig az egész akcióval Lauderék, akik tudják, mennyire utálja őket a magyar hazafias közönség, a Jobbikot reklámozta. Tudja, ha ő szid valakit e közönség előtt, az mennybemegy. Hogy ne tudná, nem hülyék ezek. Ez a jó kérdés, miért reklámozzák épp ők a Jobbikot. Nick1
Hát' fogós kérdéseket teszel fel az szentigaz. Megállapításaid is helyesek. A ZSVK eseményeit és utóeseményeit elemezni kell. Ehhez egy kis időtávlat szükséges. Máris vannak olyan vélemények, hogy a lipótvárosi libamáj-evők háttérbe szorítása annak előjele, hogy valóban betódulásra készülnek és olyan helyek kellenek nekik, amelyeket pillanatnyilag a pesti hittestvérek tartanak megszállás alatt. Furcsa az is, hogy Konrád - tudtommal - eddig egy szót se szólt a Kongresszus ról (?). Szóval, a téma folytatásakor eszembe fog jutni a hozzászólásod. Sz. Gy.

5

13.05.11

Harangi Árpád

No, igen és - hát, imigyen:
"A 'magyar sajtóorgánumok' jórészt elhallgatták, hogy a Budapesten rendezett Zsidó Világkongresszuson részt vett Szilvan Salom, az izraeli energia- és vízügyi miniszter. Az Index az egyik rövid beszámolójában csupán annyit jegyzett meg róla, hogy az izraeli kormány egyik tagja. Kepli Lajos, a Jobbik országgyűlési képviselője, vízügyekért felelős szakpolitikus a miniszterhez intézett nyílt levelében emlékeztetett arra, hogy a Palesztina területén fekvő ivóvízbázi sokat az izraeliek „elorozzák, megfosztva a palesztin népet az egészséges ivóvízhez való alapvető emberi joguktól.” Így talán nem is annyira mellékes, hogy Salom milyen miniszter az izraeli kormányban, sőt, Kepli Lajos kormányzati forrásokból úgy értesült, hogy Szilvan Salom a Zsidó Világkongresszus „leple alatt vízügyekről is tárgyalt magyar helytartóikkal.” No és még,...- azé, a cigány-, zsidó-, kínai- etc. meg- és betelepítések okán,  érdemes lenne túlélési barlang-gyakorlatokat is vennünk?...- kitől mástól mint pl. palesztin vagy iráni-szittya testvéreinktől! Szebb időket kívánok minden érintettnek!-Harangi Árpád
Az ember akkor veszi a vállára a rakétát, amikor az élete elviselhetetlenné válik és a harcban elnyert halál kívánatosabb mint az élet (a zsidók uralma alatt). A magyar olyan rongy néppé vált, hogy - úgy lehet - inkább hagyja szomjan halni a gyerekét, minthogy fegyvert fogjon. De ez nem biztos... Viszont még ki kell teljesednie a zsidó áldásnak, vagyis bőrünkbe kell égnie isten (Jahve) ajándékának, amiről - a teljesen meghülyült - Orbán fantáziált. Ez a folyamat Palesztinában több évtizedig tartott. Nálunk is több év kell ahhoz, hogy Palasztinára , vagy Sziriára kezdjünk hasonlítani. Sz. Gy.

6

13.05.11

Bérci I.

"Talán nem  tévedek, ha azt gondolom, hogy ön ettől a látogatástól a korábbinál összehasonlíthatatlanul nagyobb üzleti hasznot remél: az egész Magyarországot." Igaza van Gyula bátyám. Már magyarországi álláshirdetéseik is vannak magyarul beszélő széplelkeknek. www.maka.co.il/landingDynamic2.aspx?id=62&ref_id=223857
A dunai Lánchíd fölött egyértelműen magyarországi munkára toborzó héber szöveg olvasható: "Kivételes álláslehetőség magyarul beszélőknek külföldön". A fekete körben pedig ez áll: "Életetek élményéhez vezető úton az első lépés itt kezdődik". A kép baloldalán, a munkahelyre jelentkezők által kitöltendő kérdőív fölött: "Ha beszéltek magyarul, töltsétek ki a részleteket, s majd megkapjátok a külföldi munkavállalásra vonatkozó ajánlatot". Bérci I. Örülnék, ha néhány fotóval tudnád illuszrálni érdekes közlésedet. Sz. Gy.

7

13.05.13

Károly

Szervusz Gyula! Úgy látszik a (nickname) nem midenkinek passzol! Az irásaidat minden alkalommal olvasom. Két hozzászólást hiányolok. Egyik a "Vallási" türelmetlenség. Másik, A Budapesti Zsidó világkongresszus elé.....
Egyetlen egy személynek nem volt a két iráshoz hozzászólása? Senki nem akarta használni még a nickname-t sem! Ugyan miért? Lehet Orban Viktor nyilatkozata sokakat szivencsapott. Ugyan is Viktor egy zsidó ujságnak ugy nyilatkozott a zsidó Isten ajándéka! Ami igaz szép kis ajándékot kaptunk a nyakunkba! Ma hallottam, "azt tudjátok e hogy Mózes miért vezette át a zsidókat a vörös tengeren? - Mert szégyellt velük végig menni a strandon".
Gyula! Mindkettönknek küzdelmes nyolc évtized van a hátunk mögött. Te egy nappal korában születtél mint én!
Remélem  ezt a balga nickname-t elveszed, hogy jún elsején olyanok is feltudjanak köszönteni akik tisztelettel gondolnak rád. Üdvözöllek, Károly
A pudding próbája, hogy megeszik, az írásé pedig, hogy elolvassák és (netán) hozzá is szólnak. Mint látod, a beírópanelt helyreállítottam. Aki megérti, hogy az ablak arra szolgál, hogy az írásaimat kiegészítse, vagy helyesbítse tévedéseimet, azok hozzászólásait közzéteszem. Akik a névtelenséget más célokra próbálják használni, azokkal ezután nem vitatkozom, hanem elraktározom leveleiket. Mint látod, lassan megélénkül a hozzászólási hajlandóság... Jókivánságaidat köszönöm. Sz. Gy.