Ugrás a frissítésekre: 1.) 2.) 3.) 4.)
 
Ugrás a hozzászólásokra!
Ugrás a II. részre!

Habemus Papam!

Lelkendező birkák a téren...

I. rész

Egy bizonyos vallás szent könyve szerint a gójok állatok. Igenám, de milyen állatok? Ez nincs pontosan meghatározva. Helyenként utalás történik a szamárra, lóra, stb. Igy az embernek (?) eszébe juthat a birka is. A birka, barika korában, néha ugrándozik jóked vében, de ezt teljességgel elhagyja ha felnő. Lelke sedni pláne nem tud. Nem így ha zarándok képé ben jelenik meg tömegesen a Péter téren. Ott könnybelábadt szemekkel tapsikol a fehér füstnek, és pláne I. Ferencnek. "Ezek" örömét nem kívánnám elvenni. Nem is lehetne. Ők azok....

Pedig ha akarnának, ill. tudnának gondolkodni beh' sok minden eszükbe juthatna a pápasággal és a jezsuitákkal kapcsolatban. De nem jut, nem jut.

Mi azért merengjünk el kissé a múlton, hogy némiképp érthessük a jelent és kapiskálhassuk a jövőt.

Ha valaki elgondolkodik azon, hogy valakik csúfosan megbuktattak és vinnyogva eliszkolni kényszerítettek egy pápát és helyébe (az egyház történetében először) egy (délamerikai) jezsuitát ültettek, hajlamossá válik arra, hogy kieszeljen egy jó kis izgis konteót. Az enyém akár így is kezdődhetne. "A Vatikán támadásra indul Latin-Amerikában ... Igyekszik ... olyan bástyává kiépíteni, amelyről kiindulva az Egyesült Államok pártfogásával megkezdheti az elvesztett nyugati világ rekonstrukcióját." Az ám, csakhogy ezt nem én írom most kétezertizenhárom március ídusán, hanem egy "szovjet" író I. Lavreckij írta 1961-ben "A Vatikán árnyéka Latin-Amerika felett" c. könyvében.

A továbbiakban szemelvények következnek a könyvből, kommentárjaimmal.

A Szerző már '61-ben észrevett valami furcsát. "Mostanában az amerikai milliárdos családokban divattá vált a katolikus hitre való áttérés, valamint az, hogy a római pápa pártfogójának és támogatójának szerepében tetszelegjenek. A Morganok, a Fordok, a Rockefellerek, az újságkirályok katolikus hitre térnek és alázattal a római pápa elé járulnak." (9. old.)  Erről a neokon lobby jut eszembe, de nem akarok elkalandozni. Az új pápa argentin jezsuita volt, mielőtt fehérre füstölték volna. Ide is passzol valami. "A Buenos Airesben megjelenő 'Criterio' című vezető jezsuita folyóiratban 1959-ben írják ... A kommunizmus ereje abban van, hogy mindent átfogó kozmikus világnézet ... A kommunizmussal szemben csak úgy lehet eredményesen felvenni a harcot, ha ugyanilyen teljes világnézetet helyezünk szembe vele ... A keresztény kozmikus világnézet alkalmas erre amely az élet és az ember összes problémáit felöleli." (10. old.)

Megvan az új cimer!  Nem tehetek róla, de rögtön a keresztes pók jutott eszembe...

Lám lám! Neokohnék rájöttek, hogy a mesterséges tudatmanipuláció, amúgy gazdag, eszköztára önmagában nem elégséges az emberiség szellemi leigá zásához. A Katolikus Egyház kétezeréves tudományát is be kell vetni azzal, hogy az új müsorhoz új férfi kell: egy argentin jezsuita. Igaz, nincs már kommunizmus, de a latin-amerikai államok sorra rendre szegülnek szembe a zsidó-amerikai gyarmatosítókkal
és ez rosszabb mint a kommunizmus.

Ha valaki nézte a Szent Péter Tér közönségét észre kellett vennie, hogy épp az argentinok a legbüszkébbek, legboldogabbak, mintha a futballcsapatuk győzött volna a focivébén.

Hát még otthon... Lelkesedés egy argentin templomban...

Hát már nem emlékeznek? Hát mire is kellene - illene emlékezniük? Lássuk lentebb.

Latinamerika sorsát a joggal hírhedt Borgia pápa, VI. Sándor, kezdte rendezni négy bullával. Ezek eszmei alapgondolata az, hogy a pápák, mint Jézus Krisztus földi helytartói, Szent Péter (!) öröksége formájában jogosultak a hitetlenek és földjeik fölött rendelkezni. E jogot Enrico de Cusa biboros még a XIII. században eképp határozta meg.
"A nem keresztény népek csak Krisztus megjelenéséig rendelkezhettek függetlenséggel, majd hozzá mint a világ legszentebb urához tértek meg, aki átadta őket Péter apostolnak, ő meg a pápáknak..." (14.old.) Ez akkoriban nem volt vicc. "Ennek alapján ajándékozták a pápák az angol királynak Írországot, hogy az angolok az íreket katolikus hitre térítsék." (U.o.) Írország sorsa onnantól ugyancsak megérne egy misét, de nem itt és nem most.

A fent említett Cusa biboros úr tanításai ihlették Juan Lopez de Palasios Rubios urat abban, hogy megalkossa az u.n. "Requerimientot" amely Délamerika spanyolok általi meghódításának, leigázásának és kizsákmányolásának vallási és jogi alapjait teremti meg a hirdedt Conquista formájában. A szerző hosszan idéz a Requerimiento-ból. Én ezt röviden teszem.
"Isten Szent Pétert helyezte valamennyi ember fölé, aki a világon volt, van és lesz és minden ember számára kötelezővé tette, hogy megadással engedelmeskedjék neki." (18.old.)

A lovas konkvisztádorok nyakán lovagló papok "mindenütt elpusztították az indián templomokat, a kézíratokat, az indián ornamentikát, szobrokat, freskókat, az indián kultúra és vallási kultusz egyéb eszközeit." (24.o.) Szakasztott úgy, római patent szerint, ahogy a mi "Szent" Istvánunk tette.

Aztán növekedni kezdett a "mesztic" lakosság. A krónikások szerint a papok példátlan nemi aktivitása révén, akik az indián nőket ágyasságra kényszerítették. (26.old.) Hozzá kell tenni, a papok étvágya nem csökkent, de "ízlésük" válto zott azóta és az ártatlan kisgyermekek irányába fordult. A tömeges, ill. világméretü (!) papi pedofiliára gondolok, amit most a távozó vén kecske, mint "bűnbak" szemére hánynak. Hát' Péter tán majd kiheréli a vérmes bíborosokat, akik pápát csináltak belőle? Aligha.

A papság késztetésére lázas templomépítés kezdődött. Röpke száz év alatt 70.000 székesegyházat, templomot, kápol nát, kolostort építettek az indián rabszolgák. A kolostorokban a hittérítés legmodernebb eszközeivel felszerelt kinzó kamrák is létesültek, ahol ezrek pusztultak el, vagy lettek nyomorékká. A hit egyik kitünő harcosa Diego di Landa "atya" a kortársak feljegyzése szerint "6330 indián nőt és férfit vetett alá kinzások nak." (29.old.) Ugyanő jeleskedett a maya kultúra tárgyi emlékeinek pusztításában is. Az eredmé nyességi statisztikákat ezúttal mellőzöm.

Amikor Latin-Amerikában elfogytak az indiánok, indult az uj boom, a néger rabszolgaimport Afrikából. Az egyház sötét szerepe ebben is közismert. Erről a könyvből ennyit.
"Az egyházi és kolostori földeken a néger rabszolgák ezrei dolgoztak és maga a papság is aktívan részt vett a rabszolgakereskedelemben." (34.old.)

A vatikáni bankok jelenkori sorozatos botrányainak van középkori, délamerikai előzménye is.
"A papság nagy arányok ban foglalkozott uzsoráskodással. Mexikóban pl. az egyház uzsoraintézmény volt, s a forgalomban levő tőkének lega lább egyharmad részével rendelkezett." (43. old.)

A papok persze kedvelték a "naturáliákat" is. "Az ... indián örökké adósa volt a papnak ... adóssága fejében még lányait is elküldte neki ... A papok kizsákmányolták ágyasaikat szeretőiket, erőszakkal dolgoztatták az asszonyokat és a gyermekeket is." (49. old.)  

Tovább lapozgatva a könyvben elérkezünk a jezsuitákhoz is. Azt írja róluk a szerző, hogy ők
"különösen szép 'ered ménnyel' zsákmányolták ki az indián lakosságot ... " (49. old.)

Kiváncsi lennék, hogy a szentpéter-téri boldog bambák mit tudnak a jezsuitákról? Pedig lenne mit. Ez a rend, a közép kor mélyéből a jőve, jövőbe mutat, ill. arra felé masírozik. A rendet, mint köztudott, Loyolai Szent Ignác alapitotta eredetileg a reformáció, ill. a népi antifeudális mozgalmak ellen, de "... Gyors ütemben alakult át a katolikus egyház mindenható rendőrségévé, amelynek csápjai behatoltak a társadalmi élet minden pórusába ... Elértek a katolikus világon messze túleső országokba is. A 'cél szentesíti az eszközt' elve alapján tevékenykedtek és tevékenykednek ma is. Az olyan eszközök alkalmazását, mint a csalás, a hazugság, a szélhámosság, a gyilkosság, a zsarolás, a jezsuiták egész rendszerré fejlesztették." (50. old.)

Ez maga az egyesitett FBI és CIA! A neokonok leghőbb vágya, legfőbb törekvése! Ez a szervezet most a zsidó világhuralmi törekvések szolgálatába áll. Nagyszerü perspektívák!

Nemrég olvastam (a túlokos) Nemere könyvét a CIA-ról. Szellemesen írja, hogy egy bűnözésre szakosodott szerve zetnek soha sincs baja a jelennel és a jövővel, minden baj a múltból ered... Nos így van ezzel a Jezsuita rend is. Kínos, de valamelyik mexikói levéltárból előkerült egy okmány, amely a jezsuita testvéreknek szóló "vagyonkezelői utasitást" tartalmazza. Egy bizonyos François Chavalier tette közé az utasitás tartalmát. A könyvben erről a következők olvas hatók "...A jezsuiták nem kimélték sem a nőket, sem a gyermekeket. Az utasítás előírja, hogy az indiánokat ötéves (!) koruktól munkára kell fogni. Külön fejezet sorolja fel a testi fenyítéseket." (53. old.) Lám, ki hitte volna, hogy a gyermek munka a keresztény hitelvek talajában gyökerező intézmény...

Ha a térképre nézünk (holnap megtesszük) láthatjuk, hogy Délamerikában és néhány környező szigeten nagyon sok állam van. Ezek, ill. népeik kálváriája sok hasonlóságot mutat. A történelmet azonban ennyi szálon vezetni lehetetlen és tulajdonképp fölösleges is. Elegendő néhány tanulságos "epizód" felemlegetése. Egyik ilyen epizód a perui felkelés Tupac Amaru vezetésével. A könyv közli annak a levélnek a képét, amelyet a vezér saját vérével írt a jezsuiták kinzókamrájában. (65. old.)

1824.szeptember 24-e jeles nap Latinamerika történetében. Ekkor kiáltották ki a délamerikai államok függetlenségét. XII. Leó pápa őszentsége enciklikát bocsátott ki ezzel kapcsolatban. Nem tetszett neki a dolog. "Keserűség tölt el bennünket - látván a gonosztevők tombolását 'kicsapongását', megállapítván, miként terjed az egyházi és világi hatalmat lenéző, megvető és gyűlöletesnek feltüntető lázító könyvek és brosurák által terjesztett métely, s végül látván, hogy miként másznak ki a sötét csatornából 'sáska' módra ezek a junták, amelyek a sötétség oltalma alatt alakulnak meg és mint a 'büzös kloáka' magukban foglalják mindazt, ami az eretnek szektákban a legszentségtörtőbb a legistenkáromlóbb." (116 old.) Ez is egy álláspont. Ami azt illeti, elég mocs kos a szája őszentségének. Vajon Péter ő excellenciája másképp vélekedik erről? Kötve hiszem.

Mexikó népe is évekig tartó véres háborút vívott a "katolikus" gyarmattartó hatalom ellen. A vérben született alkotmány nem tetszett IX Pius pápának, aki szintén
"külön bullában ítélte el a mexikói alkotmánynak az egyházra vonatkozó cikkelyeit és kihirdette, hogy azok a hivőkre nem kötelezőek. A klérus pedog megtiltotta a hívőknek, hogy felesküd jenek erre az alkotmányra és mindenkit kiátkozott, aki ezt megtette." (122 old.)

Jellemző Miksa "császár" mexikói kalandja, akit III. Napoleon b...ott rá Mexikóra, ám a forradalmárok puskacsövei elé került.

Esetleg kevesen tudják, hogy John Reed a "Tiz nap, amely megrengette a világot" c. riportkönyv szerzője nem csupán a bolsevik puccs eseményeit énekelte meg. Mexikóban is járt... Vendége volt egy "szentatyának", aki a bőségesen fogyasztott alkoholtól felvidulva
"magasztalni kezdte a gyón tatószék örömeit, különösen akkor, ha fiatal lányok gyónnak. Célzást tett arra is, hogy a menyecs kéket illetően bizonyos feudális joggal rendelkezik." (128 old.) Ez a kegyes, és az egyház által soha el nem ítélt, nem tilalmazott, sőt a papok által is gyakorolt "első éjszaka jogát" (ius primae noctis) jelentette, azaz a szüzesség elvételének joga a földesurat, ill. a földesur-papot illette.

A mexikói forradalom vezére Pancho Villa tán ilyesmikre is gondolt, mikor kijelentette
"a spanyol gyarmatosítók már azért is megérdemlik a halált, mert rákényszerítették a mexikóiakra a világ legnagyobb tévhitét - a katolikus vallást." (128 old.) Tessenek mondani, nem volt igaza?

Ja' még valamit. A szentéletü mexikói püspök Manrique Y Carate "pásztorlevelet" bocsátott ki, amelyben "partizánhábo rúra" szólította fel az igaz hit bajnokait. A partizánok, akiket "cristeróknak" hívtak "három pap vezetésével 'éljen Krisztus király' kiáltással felgyujtották a Mexikó - Guadalajara között közlekedő vonatot, az utasokkal együtt. Negyvennégyen vesztek oda. Köztük asszonyok és gyerekek is." (131 old.)

Argentinában - ahonnan az új pápát szalajtották - sem volt mindíg diadalmanet a jezsuiták útja. Volt hogy kilökték őket az ajtón, de visszamásztak az ablakon. Nagy sikert könyvelhettek el Peron "fasiszta" diktaturája idején, amikoris becikkelyezték őket az alkotmányba imigyen. "A köztársasági elnök a Legfelsőbb Bírósággal egyetértésben elismeri - tudomásul veszi az egyházi zsinatok döntéseit, a legfőbb főpap (a római pápa) bulláit, pásztorleveleit és leiratait. Ha ezek általános és állandó jellegü rendelkezéseket tartalmaznak, akkor az elnöknek joga van törvényes elismerésüket követelni." (141 old.)

A jezsuita martalócokat egy klerikális történész Cunha Mattos méltatja a legplasztikusabban. "... A jezsuiták Braziliában misszionáriusok, rabszolgavadászok, ültetvényesek, iparosok, tudósok, kereskedők és tábornokok voltak." (146 old.)
Na' egy ilyesfajta csapatra van most Usraelnek égető szüksége.

Volt már ilyesmire példa. A cikk elején írtam a Vatikán Latinamerika elleni támadásáról. E támadás úgy zajlott, hogy 1955 júliusában Rio de Janeiróban az latin-amerikai püspöki kar konferenciát tartott. XII Pius pápa pásztorlevelet írt hozzájuk és megigérte, hogy több tízezer papot és szerzetest küld Latinamerikába Olaszországból, Spanyolországból és az USA-ból. Ehhez az invázióhoz Franco fasiszta rezsimje hétezer pap átvezénylését vállalta, ez a létszám alighanem meghaladta a "Kék Hadosztály" tényleges harci létszámát.

Még volna miről írnom, de magam is unom már. Ezért a latin-amerikai püspöki kar "Latinoamerica" c. folyóiratából vett idézettel zárom a témát. "... Ha az Úristen győzelméhez szörnyű háborúkra ... van szükség, úgy vállalni kell ezt, mert vérezzen el bár az emberiség, de akkor biztosak lehetünk abban, hogy az éjszaka után a világot újra beragyogja az új korszak fénye." (196 old.)

Veszik észre (?) pontosan így gondolkodnak a New Order amerikai zsidói a neokohnok is. Mennyivel szelidebb volt ezeknél a bölcs Mao, aki csak az emberiség felének pusztulásával kalkulált egy atomháború esetére.

Summa - summárum: nagyon úgy néz ki a dolog, hogy Amerika egy csomó Sziriát tervez a délamerikai kontinensre, immár egy új terrorcsapat, a jezsuiták bevetésével.

A cikk második részében (remélem, már holnap) egy közös pillantást vethetünk Délamerika térképére és megpróbáljuk (együtt) megsaccolni, mi vár Délamerika szabadságra vágyó népeire.

Aktuális ez ma? Igen! Amikor Sziria dolgát kezdtem pengetni, még látszólag nem volt aktuális a dolog. Ma ott tartunk, hogy az ország, az emberi kultúra egyik bölcsője, romokban hever. A lakosság pusztul, vagy menekül. Ki felel majd ezért? Megmondom! Usrael! A közel-keleti pokol nem elegendő nekik. Most kezdik füteni a latinamerikai pokol kazán jait.

Meddig tűri ezt az emberiség? Dehát hol az emberiség? A Szent Péter Téren lelkendező birkanép lenne az emberiség? Nem! Ők a "végzet arra rendelt állatai" (Madách), akik az egyházi rend malmát vágynak húzni. De vannak, vagyunk, tán' másfélék is.

Folyt. köv.!

2013.03.15


II. rész
 

Most következik a séta a térképen, de mielőtt elindulnánk nézzünk kissé körül a Világhálón, mit szólnak az új pápához s többi "szélsőséges" honlapok. [Azokat szemlézem, amelyeket minden nap elolvasok.]

Az "Alfahir" egy Jálics nevü magyar jezsuitáról ír, akitől a katonai puccs idején megtagadta az oltalmat a jezsuiták akkori argentinai prvinciálisa - a mai pápa. Később összeölelkeztek. Váljék egészségükre.
Hírt adnak arról is, hogy baloldali antiklerikális
támadás indult a pápa ellen. [Itt találva érezzem magam?]

Az "Antidogma" cikkének címe "Újabb
cionkollaboráns Szent Péter alias Simon trónján: tovább a wojtylai és ratzingeri úton..." [Lám, ezek még nálam is gorombábbak...] A cikk helye sajnos üres. Regiszrációt ajánl... Majd később.

Pardón! Sikerült letöltenem a cikket. Egy mondat: "De hogy még manapság is, 2013-ban, évszázadokkal a reneszánsz és az állítólagos „felvilágosodás” után, egy csöppnyi sütnivalóval bíró átlagos nyugati állampolgár – nem is beszélve egyes neofita értelmiségiekről, tudósokról és „szellemi emberekről” – képes birkaként követni ezeket a szibarita prelátusokat és pápájukat, ráadásul önként és dalolva, és nem az istentagadás halálos bűnének a kockázatától és megtorlásától rettegve, mint elődeik legalább egy évezreden keresztül, ez már meghaladja a felfogóképességemet." [Ezek tényleg gorombábbak nálamnál... Hep Titusz cikke mindenesetre figyelemreméltó.

A "Hungarian real news" még az etióp zsidók beoltásánál tart.

A "Jövőnk info", a pápista hungaristák lapja, a lapszemle rovatban a Magyar Kurir cikkét hozza... Abban meg az áll, hogy a kiváló vezetési képességekkel megáldott főpap "teológiai gondolkodásában inkább mértékletes, kész a párbe szédre. Küzd a társadalmi igazságtalanságok ellen, határozottan kiáll a szegények mellett..." Oké nyilasok! Nálatok ezek szerint minden rendben. Kitartás! Éljen Szálasi!

Kissé félve léptem a "Kuruc Info" felületére, de - mint annyiszor - most sem csalódtam bennük. Többször frissített hírben  számolnak be a jezsuita megdicsőüléséről. A szöveget nem adhatom vissza, de a tudósítás hangulatát (és szinvonalát) igen. "A legnagyobb ünnep a latin-amerikai térségben 'természetesen' Argentínában volt, ahol tömegek vonultak az utcákra és a templomokba, hogy éltessék az országban 'népszerű' bíboros megválasztását.A hívők többségét meglepte és 'megindította' Bergoglio megválasztása, de azt követően Buenos Aires katedrálisához százával özönlöttek a helyiek, sokan füttyökkel és tülköléssel adtak hangot örömüknek. Fóthy István, az Argentínai Katolikus Magyarok Szövetségének elnöke ügy fogalmazott: "Buenos Airesben most olyan a hangulat, mint mikor Lionel Messi gólt rúg". Az a további kellemes meglepetés ért, hogy ők hozzák a legkitünőbb kép és video-anyagot a beiktatásról. Én, aki rendszeresen élek a képi kifejezés módszerével, tudom értékelni a Kuruc Info "mondanivalóját". Az amúgyis nagy képek még nagyíthatók is (...). Derék labancok, köszönet a kiváló munkátokért! Éljen a Jobbik, meg az antiszemitizmus!

Jesszusom! A "Nemzeti Internet Figyelőn" semmit sem találtam (?!). Semmi sem tünt fel nekik az interneten? Vagy csak vaksi lennék? Tegyenek helyre, ha rosszul látok! Nektek meg további jó figyelgetést!

Na' azért nincs még veszve minden! Lássuk a radikális (!) szélsőjobb hivatalos lapját a "Jobbik.hu"-t! De mi ez? Semmi a pápáról! Ez nem lehet! Keresés újra! Folyjon ki a vén szemem, ha látok valamit.

Látják? Nem látják? Na látják! A pedofil szentegyháznak nincs alternatívája Magyarországon...

És most a térkép. Sajnos a méretkorlátok nem engedik, hogy az óriási terület jól átlátható és a feliratok kényelmesen olvashatók legyenek. Azt remélem, némi bosszankodás árán, sikerül láttatnom azokat az országokat, amelyekről naponta olvasunk, de nem mindíg tudjuk hová és milyen környezetbe tegyük őket. A térkép talán segít ebben. Azt szeretném vele szemléltetni, hogy is néz ki az a térség, ahol Usrael új frontot nyit új szövetségesével a jezsuita irányítás alá helyezett Római Katolikus Egyházzal, a latinamerikai népek elnyomójával.

Folytatás a kép alján....

A térképről érthető igazán, milyen kihívást jelent Usrael számára, hogy a délamerikai kontinens meghatározó államai: Venezuela, Brazilia, Bolivia és Argentina politikai és gazdasági függetlenségre törekszenek és Oroszország, ill. Kína felé nyitnak. Lehet, épp Argentina lesz a latinamerikai Sziria. A felforgatásnak hamarosan meg kell kezdődnie, hisz Usraelnek nincs sok ideje. Nagyon gyorsan kell markolnia és nagyon sokat. Egész gazdaságát és társadalmát arra épitette, hogy győztes (!) háborúkat viselve más államok ellen ingyen vagy jelképes áron megszerezhesse ezek nyersanyag forrásait a telhetetlen Moloch - azaz önmaga - táplálására. Legújabbkori háborúi azonban deficitesek voltak és óriási adósság halmozódott fel nyomukban. Futnia kell a "pénze" után. Most sebezhető. Most kell megállítani.

2013.03.16


Őszentsége meglép a kasszával?

A "papzsák" a telhetetlen mohóság szinonímája. De milyen lehet a "pápazsák"? Most kezdem kapiskálni...
A Vatikán Bankjáról rég tudom, hogy a pénzmosás és minden egyéb bankdisznóság fellegvára.
Írtam is róla jó régen [2009.04.04]. A mindenkori pápa tettesi felelőssége azonban akkor még nem vetődött fel komolyabban, legfeljebb a bűnpártolás...
Most azonban, hogy a Jezsuita a lecsó közepébe készül csapni [ahogy mondani szokás] napfényre kerül egy s' más.
A
"Hetek"-ben olvasom, Őszentsége be akarja csukni a Vatikán bankját az IOR-t [Instituto per le Opere di Religione – IOR]. A dolog summázata a következő. "A pápa attól tarthat, hogy az Európai Központi Bank befagyaszthatja az IOR teljes pénzforgalmát, és zárolhatja a számlákon lévő pénzeket. A Novosztyi hírügynökség szerint Ferenc pápa úgy kalkulálhat, hogy ha sikerül időben kimenekíteni a bank pénzforgalmát Európán kívülre, akkor a Vatikán pénzügyei sebezhetetlenné válnának az európai vizsgálatokkal szemben. Egy esetleges jövőbeli konfliktus esetén Brüsszel így nem találna fogást a Vatikánon." A dolog külön érdekessége, hogy "A pénzintézet a pápa személyes bankja: önálló jogi személy, nem tartozik a Vatikánváros fennhatósága alá. Kizárólagos tulajdo nosa (egyedüli részvényese) a mindenkori katolikus egyházfő." Az IOR ráadásul az egyetlen pénzmosoda a világon amely "igazi 'fekete doboz', mivel működését sem belső, sem külső könyvvizsgálók nem ellenőrzik, iratait pedig tízévente megsemmisíti". Rebesgetik, hogy a "szent bank" a pénzmosáson túl a drog,- a fegyver,- a prostitució üzletben is könyékig érdekelt. Ez egyelőre "perrendszerüen" nincs bizonyítva. Kétségtelen azonban, hogy az ilyen "forró pénzek" dugdosására és mozgatására a leginkább olyan "pénzintézet" alkalmas, amelyben nincs könyvvizsgálat.
Ennek kapcsán említem [újra és újra], hogy az "anyaszentegyház", ill. annak köztörvényes bűnözői [csalók, sikkasztók, pedofilok, stb.] gyakorlatilag ki vannak vonva az államok joghatósága alól, ami teljességgel megenged hetetlen.
Jelen esetben azonban, ha Őszentsége meglépi amin spekulál, egy ugyanolyan példa (precedens) nélküli bank,- ill.  pénzrablás valósul meg, mint Ciprus esetében, csak nagyságrenddel nagyobb méretben. Itt ugyanis nem arról van szó, hogy egy viszkis rabló kirabolja, vagy egy sikkasztó banktisztviselő meglopja a más bankját, hanem arról, hogy maga a tulajdonos tünteti el a bankot ami a sajátja, benne a betétesek pénzével, ami viszont már nem a sajátja. Tudjuk, a "banktechnika" napról - napra fejlődik, de hogy a legmerészebb "újító" épp a római pápa (lesz), ez szintén újdonság...
Nem is kell sarkallni a fantáziánkat ahhoz, hogy elképzeljük, hogyan funkci onálnak majd ezek a "szent pénzek" egy olyan társaság kezében, amit úgy hívnak Keresztény Egyház, helyesebben Judeo-Keresztény Egyház, még helyesebben Judeo-Keresztény Egyház. A fentiek alapján, némi elvonatkoztatással megállapíthatjuk: korunk rákfenéje a bankrendszer, amelyet a zsidó uzsorapénz irányít.

2013.04.12
 


A "rágalmazásellenes" pápa [The anti defamation pope] - Eljött a régvárt Antikrisztus?

Talán már kevesen emlékeznek (én sem emlékeztem...) arra, hogy "Habemus papam" címmel korábban már írtam egy
cikket, amikor XVI Benedek őszentségét pápává választották. Akkortájt jelent meg egy anonym szerző - Inspector - érdekes írása (fordítása) a pápákkal kapcsolatos jövendölésekről. Az érdeklődést felkeltendő idézek néhány mondatot a 2005-ben (!) megjelent írásból. [A forrás a "Le Voz de Aztlan", Latinamerika egyik legtekintélyesebb internetes portálja.] "A Sátáni pedofilia kultikus aktusai a Katolikus Egyházban [voltaképp] Lucifer trónra lépésének szertartásai a Vatikánban. Fr. Malachi úgy hitte, hogy a Vatikánt évszázados erőfeszítések utána legfelsőbb szintekig megfertőzte a Sátánisták, cionisták és a nyugati nagytőkések Világ­szövetsége. 1996-tól vált nyilvánvalóvá, hogy az Egyház legalábbis 'hallgatóla gosan' támogatja a szexuális bűnöző papokat. Különösen sok ilyen eset Volt/van az USA-ban, ahol az Egyház dollár milliárdokat fizetett ki az ilyen tárgyú bírósági ügyek jogi rendezésére. Volt olyan eset, melyben több mint 500 gyermek volt sértett és a bíróság 85 millió dollár kártérítést ítélt meg." [...]

A vadonatúj pápáról azt hittem, hogy 'hallgatólagosan' ugyancsak támogatni fogja a szexuális bűnöző papokat és legfeljebb böffent valamit róluk. Mivel következtetni a beszédből és a hallgatásból egyformán lehet, már arra készültem, a hallgatást kezdem elemezgetni. De nem jutottam odáig, mert őszentsége megszólalt és letette, mit letette, nagy csattanással az emberiség pofájába vágta a garast.
A Vatikáni Rádió beszámolója szerint az egyházfő a kereszténység első vértanújáról, Szent Istvánról beszélt, akit a Szentírás szerint hamis vádakkal perbe fogtak és megköveztek. A rágalmazás elpusztítja Isten művét – jelentette ki a pápa hangoztatva, hogy ma is túl sok mártírja van az egyháznak, akik a rágalmazás áldozatai. A mártírok ideje nem ért véget, kijelenthetjük, hogy az egyháznak ma több mártírja van mint az első évszázadokban. Az egyházban sok férfi és nő van, akiket rágalmaznak, akiket üldöznek, akiket meggyilkolnak a Jézus és a hit iránti gyűlölet miatt – fogalmazott a pápa, aki a vasárnap mondott Mennyek királynője (Regina Coeli) imádságban is a világ nagyon, nagyon sok országában üldözött keresztények bátorságáról beszélt. Ferenc pápa hétfői homíliájában kijelentette, hogy a rágalmazás rosszabb a bűnnél: a rágalmazás a Sátán egyenes megnyilvánulása. Hozzátette, hogy Szent István vértanúval sem tiszta eszközökkel harcoltak, a piszkos harcot választották, a rágalmat. A vatikáni rádió, meg az olasz sajtó aztán "értelmezte" és jó jezsiuta szokás szerint félreértelmezte a pápai mondókát. "A Vatikáni Rádió megjegyezte, hogy a pápa kertelés nélkül, egyenesen fogalmazott. Olasz sajtóértékelések szerint Ferenc pápa ezzel talán a megválasztása utáni napokban 'őt ért vádakra' válaszolt: hazájában, Argentínában és a nemzetközi lapokban is megkérdőjelezték az argentin katonai diktatúra éveiben tanúsított magatartását. Az "őt ért vádakat" őszentsége nagyívben leszarja. A pápa az Egyházat (!) a papokat (!) ért vádakra válaszolt, ideértve a papi pedofilia "intézményét" és az Egyház összes történelmi bűnét különös tekintettel a pápai bank viselt dolgaira.

Nos a pápa a zsidó világhódítás legélesebb fegyverét a "rágalmazás elleni harc" módszerét vette át, ragadta meg és veti be a kereszténység, az emberiség ellen. Az Anti Defamation League mint cégnév viszonylag nem régi. Mint zsidó magatartás viszont egyidejü magával a zsidósággal. Lényege a zsidóság dühödt együttes "védekezése" a befogadó társadalmak minden rezzenésével szemben, amelyet a zsidók magatartása kivált belőlük. Ez zsidóék részéről rendben is van, hisz a Talmud a gójt állatnak tekinti. Ennek alapján fogalmilag kizárja annak a lehetőségét hogy egy gójjal szemben egy zsidó bűncselekményt követhessen el. [Érdekes - nem vették észre (?) - a Talmud az állatkínzást sehol sem tiltja. Furcsa véletlen, nemde?] A közelmúlt történetéből két jellemző eset van, amelyen keresztül bepillantást nyerhetünk, hogyan védekezik a zsidóság a "rágalmak" ellen. Az egyik a Dreyfus per, a másik a Tiszaeszlári vérvád per. Mindkét per közös jellemzői a következők. A zsidó tőke nyomás alá helyezi magát az államot. Tudjuk, én is írkáltam róla, hogy Tisza Kálmán kormányát a Rotschild bankház fenyegette államcsődöt eredményező pénzügyi megtorlással arra az esetre, ha a zsidókat elítélik. A nyomást a kormány továbbította az ügyészség és a bíróságok felé. Ennek tudható be, hogy az ügyész védőbeszédet mondott és felmentést kért. A biróság felmentő ítéletet hozott, amelybe a bíró Korniss Ferenc idegileg erkölcsileg belerokkant. A világsajtó óránként ordította tele az egész világot a per eseményeivel. Meg vették a legjobb ügyvédeket, a legdivatosabb orvosszakértőket, a mentőtanúk hadát és virágeső hullt a szaba duló sakterek lába elé.

De mi a helyzet katolikuséknál a bűn és a bűnbánat vonatkozásában? A kétezer éves Katolikus Egyháznak a jelek szerint nem sikerült megalkotnia a papok erkölcsi (etikai) kódexét. Így szentatyáéknak csak a büntető törvénykönyvekben tilalmazott magatartásoktól kellene tartózkodniuk, figyelemmel arra, hogy minden paragrafus ezzel kezdődik "aki". A helyzet azonban nem ilyen egyszerü. Az Egyház ugyanis kivonja magát a "világi" törvé nyek hatálya alól, menedéket nyújt a bűnösöknek és a világi hatóságok tűrik ezt. Miért?

Pedig - pedig az egyház nagyon is jól tudja, mi a bűn - ha a bárányok követik el. Így hozta létre az emberi méltó ság egyik legundorítóbb megalázást a gyónást. A szent-gyónás, keresztény értelemben a papnak (!) tett, megbá nással és a javulás szándékával egybekötött, bűnvallomás. Büntetése a penitencia, azaz a vezeklés. Ezt a förtel mes "szentséget" III. Ince pápa a negyedik lateráni zsinaton (1215. április 19) kötelezővé tette hét éves kortól a gyermekek számára is, évente legalább egy alkalommal. A "lelkiatya" és az ártatlan gyermek e kötelező "bensőséges" kapcsolata lett a legförtelmesebb emberi bűn, a pedofilia melegágya az Egyház "kebelében", tömeges (!), világjelenség (!) formájában és ez nem "komcsi" propaganda... Egy epizód a könyvtárakra rúgó bűnlajtromból. Lawrence Murphy atya több mint 20 éven át kétszáz sérült kiskorút molesztált, anélkül, hogy bárki bármikor felelősségre vonta volna tetteiért. A gyanúba kevert lelkipásztor 1950 és 1974 között Wisconsin egy híres katolikus, süket gyermekekkel foglalkozó intézetében, a St. Jones School-ban dolgozott. Több mint kétszáz sérült gyermeket molesztált, ám a folyamatos segélykérések és feljelentések ellenére sem az Egyház, sem a rendőrség, sem az állami ügyészség nem vonta felelősségre tetteiért.  Ebben az oknyomozó sajtó kimutatta XVI Benedek bűnpárto lói bűnrészességét is. E förtelmekről farizeus módon úgy nyilatkozott, hogy "a papi pedofília elmúlt hónapok ban nyilvános ságra került esetei a "nagy fájdalmat" okoznak a pápának, mint minden papnak, hogy a papok hűtlenek voltak hivatásukhoz és küldetésükhöz. Az egyház (azonban) olyan intézmény, amely az említett esetek ellenére rendelkezik 'belső erővel' és 'jézusi karizmával' küldetése folytatásához." Az öregember nyöszörgése persze nem szállt az égig. Még szerencse, mert ha odajut, hamarabb csapott volna a villám a San' Pietro tornyába, vagy a Sixtus kápolna mennyezete szakadt volna le... Nota bene "a regensburgi dóm gyermekkórusa is belekeveredett a botrányba. A kórus karnagya 30 évig a pápa testvére, Georg Ratzinger volt. A vádak szerint a kórus volt tagjai rendszeresen veréseknek és szexuális zaklatásoknak voltak kitéve. A ma már nyugdíjas Georg Ratzinger azt nyilatkozta, hogy nem tudott a szexuális zaklatásokról, de azt nagyon sajnálja, hogy néha megpofozta a kórus tagjait. Szép kis család, mondhatnánk. A képen a két tesó...

A pedofilia az Egyház züllésének csak az egyik, az "érzelmi" oldala. Ha most azt mondom, az anyagi oldal se kutya, ne gondoljanak a bankbotrányokra, mert erről már szó volt. Nem volt szó viszont a "simoniáról" és a "búcsúcédulákról".
Simonia a neve annak a kánonjogi vétségnek, amelynek lényege egyházi és lelki javaknak anyagi előnyök árán megszerzése vagy áruba bocsátása" Mivel a búcsúcédula is a simonia egyik formája, foglalkozzunk csak ezzel. E cédula ugyanis úgy működött mint egy a mennyországban leszámítolható értékpapir (váltó). "Ha valaki megvásárolta ... a pápa (vagy megbízottja) megbocsátotta a vétkét, sőt elengedhette az imák elmondásából, böjtöléséből és zarándoklatból álló egyházi büntetést. Eleinte a bűn alóli feloldozás feltétele volt a gyónás, a bűn bánat, később azonban a búcsúcédulák megvásárlása automatikusan bűnbocsánatot jelen tett. Persze ez a dolog nem volt ilyen pofonegyszerü. Nem úgy müködött, veszem - nem veszem. Ilyen cédulákat mindenkinek ajánlatos volt venni, akinél a pápai kémszolgálat (az APEH elődje) pénzszagot érzett. Ha csak bűnözött és fizetett, nem volt baj. Ha nem vásárolt cédulát, a pápai apeh becsléssel arra a következtetésre jutott, hogy az illető alighanem eretnek. Ezért beidézték a szent inkvizíció elé és ott persze bevallotta bűneit. Ezek miatt persze megégették és vagyona az Egyházra szállt...

Ezt a cédulázást azért (is) hozom szóba, mert XVI Benedek felújította a kegyes szokást " az Ifjúság napján, a lourdes-i Mária-jelenés 150. évfordulóján és Szent Pál születésének idei 2000. évfordulóján szintén folyatódik ez a szokás. XVI. Benedek pápa ezzel visszahozhatja a tisztítótűzben töltött időt lerövidítő papírosok gyakorlatát - írta a Daily Telegraph.Hát mit lehet tenni, ha szegény az eklézsia?

A villámgyors pápaváltás valódi háttere egyelőre találgatások tárgya. Csak annyit lehet biztosra venni, hogy nem az évszádaok óta bevett szokássá vált pedofilia eltűrése volt az ok. Azt sem gondolnám, hogy az öregúr belejött volna a vatikáni bank irányításának rejtelmeibe. Neki csak a stróman szerep juthatott. Erről sok érdekeset megtud hatunk később. Bár ha I. Ferenc tényleg elsétál a kasszával, akkor lőttek mindenfajta pénzügyi vizsgálatnak.

Az új pápa első
hangütése még az új seprőre emlékeztetett.  „Határozott cselekvésre”, a szexuális visszaélé seken ért egyházi személyek szigorú felelősségre vonására szólította fel Gerhard Müller püspököt ... hogy személyesen biztosítsa, minden bizonyított eset elkövetőjét megbüntetik. Ez volt az 'első' [fogadni mernék, az utolsó] alkalom, hogy Ferenc nyilvánosan megszólalt a Vatikánra sorozatban kínos fényt vető pedofilügyek kapcsán. Amikor 2005- ben hivatalba lépett, Ferenc elődje, XVI. Benedek is ígéretet tett arra, hogy megtisztítja a katolikus egyházat a „mocsoktól”, ám a botrányok hullámai éppen az ő regnálása idején csaptak a legmagasabbra, és világszerte több egyházi méltóságot is megvádoltak azzal, hogy eltussolta a tudomására jutott szexuális visszaéléseket. Ezek miatt a vádak miatt az Egyesült Államoktól Írországon át Németországig több püspök is lemondani kényszerült." Sittre menni persze nem kényszerült egyikük sem.

Ezt a nyilatkozatot követte a 180° fokos fordulat a "rágalmazás" elleni harcról. Még ehhez a "harchoz" lenne néhány szavam. Kik fogják ezt a harcot vívni és kik ellen? Hát' tapasztalataim alapján van némi sejtésem róla. Mint tudják, én már megkaptam az első kokikat és sallereket... Még számíthatok a továbbiakra is. Még nem szólalt meg Győrkös István a hungaristák,- és Domokos Endre János a nyilasok vezére, jóllehet mint pápis ták nem hagyhatják szó nélkül, ha valaki a pápájukat "bántja". Persze lehet, rá(m) se hederítenek. Ennek örülnék a legjobban.

Hogy a Jobbik és szócsöve a (labanc) Kuruc Info lényegében "semlegesek" ebben a szaros ügyben egyáltalán nem lep meg. Azért hadd morfondírozzak el - helyettük - egy kissé a következőkön. Ha nem csupán beteljesül, de a legbutább birkák számára is felismerhetővé válik az Aztlan nyolc évvel ezelőtti (!) próféciája, miben maradnak "szélsőségesek" a szélsőségesek?

2013.04.18 
 

1.) Confessio, azaz bűn-megvallás pápa módra.
Cikkem elejéről idézem: "valakik csúfosan megbuktattak és vinnyogva eliszkolni kénysze rítettek egy pápát és helyébe az egyház történetében először egy délamerikai jezsuitát ültettek."
A villámgyors pápacsere háttere nem elég világos ahhoz, hogy "rosszindulatu" megjegyzé sekkel illethessük... XVI. Benedek szeplős múltja azonban máris szolgáltat tanulságos ada tokat a kérdés további megvilágításához. Talán nem köztudott, hogy II. János Pál [alias Wojtyla] pápa egy nagy színjátékot akart rendezni
"2000. március 12-én a Vatikánban ünnepi istentiszteleten kívánta beismerni egyháza bûneit. A pápai 'mea culpa' dokumen tumot három évig készítette elõ egy nemzetközi teológiai bizottság Joseph Ratzinger (!) bíboros vezetésével. A bocsánatkérés négy fõ témaköre a DPA hírügynökség értesülése szerint a véres keresztes háborúk, az eretnek- és boszorkányégetések, az erõszakos hitterjesztés és a zsidóüldözés lesz. Az 'Emlékezés és megbékélés' az egyház és a múlt bûnei címû negyvenoldalas tisztázó jellegû pápai nyilatkozat a kánonjog értelmében hivatalosan nem számít kötelezõ érvényûnek, és nem tekintendõ tévedhetetlen állásfoglalásnak sem." Hogy hol érhető el a nevezetes okmány? Jó kérdés... Aki kíváncsi rá, miről "lehet" azó a nevezetes okmányban, esetleg megveheti és elolvashatja Havas Károly: "Az inkvizició története" [Budapest 1927 Rozsnyai Károly kiadása] c. könyvét. A (nem komcsi) szerző könyve a legátfogóbb magyar nyelvü dokumentum az egyházi ocsmányságokról. [A fenti rézmetszet a könyvből való...]. Ha az inkvizíció esetében jó hatszáz év kellett hozzá, hogy valamelyik pápának kedve szottyanjon egy kis bűnbánatra, vajon meddig kell várni, hogy a még ennél is mocskosabb pedofilia története napvilágra kerüljön, azaz ne kerüljön napvilágra, mint az "Emlékezés és megbékélés" c. "önleleplező" dokumentum... Megjegyezték: "Hans Küngtől, a Vatikán által megbélyegzett teológiaprofesszortól éppen a mea culpa-bizottság vezetője, Ratzinger bíboros tagadta meg a kutatási engedélyt." 

2.) Evangelista hungaristák
Szót ejtettem már róla, "Pápista hungaristák" c.
blogomban, hogy Szálasi lelkes követői, nagy ívben félretéve a vezér tanításait és a hungarizmus alaptételeit, a Katolikus Egyház hű vazallusaiként viselkednek. Akkori ráérzé sem most nyert (további) alátámasztást. A Jövőnk Info lelkesen tudósit [2013. 04. 21] arról, hogy "Új sorozatot indítunk honlapunkon. Minden vasárnap a Katolikus templomokban felolvasott aznapi evangéliumi részt közöljük a hozzáfűzött elmélkedéssel. Sorozatunk célja, hogy közelebb hozzuk az Evangéliumot, Jézus 'Örömhírét' a Jövőnkinfó olvasóihoz. Bízunk benne, hogy sokakat segítünk ezzel közelebb jutni az Igazsághoz. Reméljük, hogy töb ben kedvet kapnak arra is, hogy kézbe vegyék a Szentírást, és nemcsak vasárnaponként, hanem gyakran fogják olvasni Isten üzenetét. A napi evangélium a világhálón elérhető szolgáltatás..." Pápistáék Pápistáék pontosan tudják mivel bővítik szolgáltatásaikat. Az evangélium görög erede tű szó (ευαγγέλιον, euangelion), jelentése jó hír, örömhír (!), amellyel általában az Újszövetség első négy könyvét jelölik..." Tiszta sor! A jámbor hívek birkaagyát jó hírekkel kell telepumpálni, hogy ne érzékeljék az őket körülvevő valóságot, ami csupa rossz hírekből áll. Az ország N°1 számu evangelistája,  a majdnem pápává választott Erdő Péter bíboros, a zsidó étterem maceszgombócának kedvelője, folyamatosan jóhíreket sugároz. Ha beszédeire keres az ember cca. 47.000 találatot kap... Nem idézem őket, csak az "Élet menetén" elmondottakat az "Amerikai Népszava" tálalásában, kivonatosan. "A kereszténység nem fér össze az antiszemitizmussal! Mesterünk, a Názáreti Jézus -parancsként tanította azt, ami ott áll már a héber (!!!) Biblia lapjain is: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” Ez pedig minket, keresztényeket minden ember szeretetére kötelez. Az antiszemitizmus nem fér össze az emberséggel! A Biblia szerint minden ember Isten teremtménye. Mindnyájan egymás testvérei vagyunk. Van remény, ha mindnyájan összefogunk, és akarjuk! A gyűlölködés, az antiszemita, a rasszista beszéd és cselekvés mindig mérgező. Mindegy, hogy ki teszi vagy mondja ezt, és mindegy, hogy miért, milyen okból vagy milyen célból – mindig elfogadhatatlan. Ha ebben egyetértünk, ha ezt elismerjük – és nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is – , akkor van esélyünk. Akkor megtaláljuk azokat a közös erkölcsi alapokat, amelyekre életünket, országunkat és jövőnket építhetjük." Mi, akik nem vagyunk hittudományi professzorok, jó tudjuk: Jézus nem minden zsidót szeretett... Persze egy zsidó főpaptól nem várhatjuk el, hogy a Talmudot is eszünkbe juttassa, amelyből világosan kiderül, hogy zsidó és nemzsidó között nincs (!) közös erkölcsi alap. Mindenesetre semmi akadálya, hogy a legközelebbi "Élet menetén" a hungaristák és a nyilasok is felvonuljanak "főpapjuk" kiséreteként. A katolikus ünnepeken szintén, sőt még a füstölőt is lóbálhatják a tisztánlátás érdekében...
Kedves hungaristák, kedves nyilasok! Nem tudom mit bámuljak inkább bennetek. Azt, hogy ilyen lelkesek, vagy az, hogy ilyen okosak vagytok? Még tépelődöm...

2013.04.23
 


Óhéber szövegek...

2013.április 30 aranybetűkkel lészen beírva a Vatikán történetébe, mert Simon Peresz izraeli államfő e napon tisztelte meg látogatásával az újdonsült pápát és ajándékozta meg a Tóra díszkötésü példányával.

Kitünt, hogy e két kitűnő férfiú teljesen egyformán látja a világot.

Peresz"A terroristák nagy része Isten akaratára hivatkozik, ám ön és én nagyon jól tudjuk, hogy Isten nem akar erőszakot, Isten nem akar terrort. Isten azt akarja, hogy az emberek barátságban és kölcsönös tiszteletben éljenek egymással ."

Pápa - "Ez az én véleményem is, az Isten valóban nem tűri az erőszakot."

Arról nem szól a fáma, őszentsége belenyálazott e az ajándék könyvbe? Mindenesetre nem ártott volna, mert sohasem tudni, hol van épp a zsidók (külön) istene, amikor a zsidók a terror eszközéhez nyulnak. De ez nem is érdekes, mert amit csinálnak, teljes összhangban áll a Tóra szellemével és betüjével, amit viszont az Úr adott nékiek.

Már az Ó - szövetség is így kezdődött.

Mózes I. könyve 15. rész

18. E napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, mondván: A te magodnak adom ezt a földet Égyiptomnak        folyóvizétől fogva, a nagy folyóig, az Eufrátes folyóvízig. Ezek a földek lakottak voltak ugyan, de az Úr ezzel is        számolt. Egy füst alatt od'adta Ábrámnak -
19. A Keneusokat, Kenizeusokat, és a Kadmoneusokat.
20. A Hittheusokat, Perizeusokat, és a Refeusokat.
21. Az Emoreusokat, Kananeusokat, Girgazeusokat, és a Jebuzeusokat
mint az ajándék földek állatait és ezek        állatait is.

Mózes I. könyve 17. rész

Nehogy Ábrám félreértse az ajándék, meg a "szövetség", természetét (portfolioját) az Úr megmagyarázá nékie.

4. A mi engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyjává leszesz.
5. És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának     atyjává teszlek téged.


Hogy ebbe az "atyai szerepbe" a zsidók hogy élték bele magukat? A bibliában olvasható sokszáz (!) épületes esetből hadd idézzek csak egyet.

A szépséges Dinát megszeplősítették. A csábító hiába akarta nőül venni, hiába igért gazdag nászajándékot, a lány bátyjai ragaszkodtak hogy a csábitó egész törzse (!) metélkedjék körül (?) ... Majd amikor az ujdonsült metéltek "sebeik fájdalmában voltak" ...

Mózes I. könyve 34. rész

25. Jákób két fia, Simeon és Lévi, Dínának bátyjai, fegyvert ragadának s bátran (!) a városra ütének és minden       férfit megölének.
26. Khámort, és az ő fiát Sekhemet fegyver élére hányák, és elvivék Dínát a Sekhem házából, és kimenének.
27. A Jákób fiai a megölteknek esének (?) és feldúlák a várost, mivelhogy megszeplősítették vala az ő húgokat.
28. Azok juhait, barmait, szamarait, és valami a városban, és a mezőn vala, elvivék.
29. És minden gazdagságukat, minden gyermekeiket és feleségeiket fogva vivék és elrablák, és mindent a mi a       házban vala.

Szóval, valahogy így néz ki a zsidók igazsága (igazságtétele) és így járnak, akik engednek követelőzésüknek.

Nos, ha valaki nem hajlandó - zsidó parancsra - körülmetélkedni (mielőtt megölik), az a terrorista!

A "pogány" népek másképp rendezték az ilyesmit. Megint egy példa - a szabin nők esete.

A farkas tején nevelkedett furfangos Romulus vendégségbe hívta a szomszédos szabin törzset, de lányaikat visszatartotta, egy kis szeplősítésre... A szabinok bosszút esküdtek és haddal Róma ellen vonultak. Készült a nagy leszámolás, ám
"váratlanul a palatiumi kapun Hersilia vezetésével kitódultak az elrabolt szabin nők, sokan már gyermeket tartva karjukon és a mezőség közepére, a két sereg közé siettek és hol apáikat, hol férjeiket kérlelték: Ne szennyezzétek be magatokat egymás vérével, mert átkozottak lesztek! Ne vétkezzetek utódaitok ellen: gyermekeitek unokái ezek! Szívesebben elpusztulunk, minthogy elvesztvén benneteket, özvegyekké, árvákká váljunk! Az asszonyok szavait a gyermekek hangos szava kísérte akik nagyapjuk nevét kiáltották, ahogy erre az anyjuk megtanította őket..."  Úgy lehet, mindkét história kitalált. Ez nem is lényegeges. A lényeg az, hogy milyen menta litást tükröz! A zsidók azért is haragszanak, ha valaki a "bosszú népének" titulálja őket.

Kámor és Sekhem utódai már belátják: sem magukat, sem családjaikat, sem vagyonukat nem menthetik azáltal, hogy körülmetélkedéssel megalázkodnak. Jobb híján marad az ellenállás - ha úgy tetszik a "terrorizmus", amig Simeonok és Lévik vannak a világon ...

Nekünk is jobban tetszenek a "pogány" históriák, mint a Tóra épületes történetei! Olvasgassa azokat a Pápa.

 2013.05.02

 

 

 Sz. Gy.

Itt névtelenül is hozzászólhatsz! Csak egy nicknevet kell beírnod; továbbá meg kell jelölnöd, melyik cikkhez szólsz hozzá. A cikk témájától nem térhetsz el. Sértő, gúnyos, személyeskedő, vádaskodó kitételeket nem használhatsz. Ha hozzászólásod nem jelenik meg, ellenőrizd megfelel e a fenti szerény elvárásoknak... Üdv.: Szerkesztő.

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

1

13.03.16

 Hegyi

Tisztelt Szeszák úr! Szerintem nem egy szovjet-kommunista szerzőre támaszkodva kellene megítélni a jezsuiták latin- amerikai tevékenységét, és főleg nem erre alapozva vonni le következtetéseket Ferenc pápa megválasztásának jövőbeli hatásáról. Hegyi Következtetéseimet nem a szerző párttagságából, hanem a könyvben leírt tényekből vontam le. A tényekkel is bajod van? Melyikkel? Mielőtt válaszolsz esetleg nézd meg, hány találatot kapsz a "jezsuita" szóra és válaszd ki a nem szovjet-kommunista szerzőket. Sz. Gy.

 2

13.03.16 

id. Kiss László

Szevasztok! Értékes írás - Lenin mondta - írta a vallás a népek ópiuma -  a MŰV--ÉSZ  és a  SZÍN ---ÉSZ c. írásomban leírom én is  - Gyula bá betehetem ide? Nem olyan hosszú.Szóval csak azt akartam elárulni - István idejében a latin mondásokba - nagyon régen meg aranylemezekre mentettük a tudást - a KÖR és az OSZTÓ -  A LINKET BE TENNÉM IDE - CSAK NEM TUDOM HOGYAN KELL! SPÁRTÁÉSKUS  ha beírod a googli velünk van --ba akkor megleled! id. Kiss László A hozzászólás rovat rendeltetése adott. Ha a linket megtalálom, vagy te pontosabban megírod, ide beillesz tem úgy, hogy egy kattintással elérhető legyen. Sz. Gy.

3

13.03.16 

Zoltán

A zsidó vallás, és annak leágazásai, a kereszténység és az iszlám az emberi szellem rákja. Ezeknek a virágzása nem más, mint a sötét-kor, a kali-juga. Az emberiség új aranykora pedig ennek a mocsoknak a felszámolásával fog kezdőd ni. Üdv Zoltán. Azért van egy kis különbség a kereszténység és az iszlám között. Az előbbi birkákat tenyészt, az utóbbi harcosokat nevel. Nem mindegy! Sz. Gy.

 4

13.03.16  

 Cezarfi

Gyula, "nagy" írás! Talán az egyik legjobb! Amíg az emberek alázatosan,kezet csókolva veszik önként nyakukba a jármot, addig nincs megváltás. A legtöbben szeretnének valami változást, de az halkan, fájdalom mentesen, civilizáltan és kényelmesen (kihagytad a legfontosabb szempontot...)  történjék. Elfelejtik, hogy "inter feces et urinam nascimur" Azaz szarban és húgyban születünk... De nem mindegy mivé leszünk. Sajnos sok a "Hugyos Józsi" köztünk.  Igaz néhányan látják ami jön. Ezen amerikai blog www.tinyurl.com/lj484m szerint az USA-t egyetlen krízis, választja csak el a totalitáris diktatúra bevezetésétôl. Az elit csak erre vár, igyekeznek összehozni, ha nem jönne össze magától. cezarfi Hát, kedves hozzászólók, nem egyforma az ízlésetek... (l. 1. hsz.)

 5

 13.03.17

Zoltán

 Kedves Gyula! Azt írod: "Azért van egy kis különbség a kereszténység és az iszlám között. Az előbbi birkákat tenyészt, az utóbbi harcosokat nevel. Nem mindegy!" De mindegy. Az iszlám csak azért tenyészt harcosokat, mert fáziskésésben van. Ők még az inkvizíció, és a keresztes háborúk idejében járnak. Ne feledd, az iszlám több mint 600 évvel a keresz ténység után alakult. Csakhogy ezek a "harcosok" az emberi kultúra ellen harcolnak. Nem egy emberibb világért, hanem egy zsidó vallási alapra épülő emberellenes társadalomért. Nemhiába robbantották fel a Buddha szobrot Afganisz tánban, és ahol ők irányítanak, ott még a fű sem nő. Ha meg épp nincs külső ellenség, akkor egymást irtják a különböző felekezetek. Többek közt olyan "egetverő" problémák miatt, mint hogy csak Mohamed egyenes ági leszármazottja lehet vallási vezető, vagy más is. (Siíta-szunnita ellentét). Semmit nem hoznak létre, csak pusztítanak. Az meg nem bátorság, hogy felrobbantják magukat, egy bolt vagy benzinkút előtt a tömegben. Miután ezek a valláskárosultak azt képzelik, hogy ezért a tettükért a mennyországba (kertbe) kerülnek, és ott az idők végezetéig luxuskurvák között éldegélhetnek. Az iszlám hívőket továbbá Európába beköltözve semmi nem tartja vissza attól, hogy a zsidókkal összefogva követe ljenek maguknak különleges elbánást az "őslakosok" rovására. Lehet itt csodálni, hogy lám-lám milyen jó nekik, mert ők tudnak harcolni. De ki akarna egy olyan országban élni, amit az afgán tálibok irányítanak? Te szeretnél, Gyula? Bokáig lefátyolozott, állat szinten kezelt nőket látni, esetleg savval leöntve, amiért félrelépett? Körülmetélt pöccsel szívni az ópiumot, ami az ország fő bevétele, lásd Afganisztán? Ez valimiféle jövőkép? Ugyan már.üdv. Zoltán! Csodálom benned azt, hogy a legudvariasabb stílusban a leghajmeresztőbb állitásokat kockáztatod, magától értetődő természetességgel. Ha valaki - mint te -  úgy látja, hogy az iszlám (arab,stb.) kultúra semmit (!) sem hozott létre, akkor megáll az ember esze. A véleményszabadságot persze tisztelni kell. Ezt teszem én is. Hogy a zsidó és az iszlám hit harcosai egy táborban egyesülnek az országok őslakossága ellen a különleges elbánásért, ez olyan konteo, amely az én szegényes fantáziámat erősen meghaladja. A legjobb felvetésed, szeretnék e Afganisztánban élni? Nem szeretnék, mert egy nyolcvanéves fát nem lehetne átültetni. De kérdezhetnél úgy is, mi lennél Gyula, ha afgánnak születtél volna? Erre azt válaszolnám: tálib lennék...  A szunnita - siíta ellentét tekintetében kénytelen vagyok neked igazat adni. Ennek is van azonban "keresz tény" előzménye, az "i" betücske... A muzulmán csadorba bujtatja nejét, a zsidó meg eladja a keresztény lányokat kurvá nak... (Több évezrede az egyik legjövedelmezőbb zsidó üzletág.) Lehet finnyásan válogatni! Folytasd! Sz. Gy.

6

13.03.17 

Szerkesztő

Az 1. sz. hozzászóláshoz - minden olvasónak. Akit valóban érdekel a jezsuita rend és (mocskos) története számtalan forrásmü körül válogathat. A magam részéről Bocskay Brutus 1873-ban Lipcsében kiadott - A jezsuiták története c. - 990 oldalas (...) könyvét ajánlanám (PDF-ben letölthető). A szerző sokkal zaftosabban fogalmaz, mint a szegény kommunista Lavreckij. Sz. Gy.

7

13.03.17  

R&T

Javasolom a tisztánlátás végett megtekinteni az Echo TV "Kiút többszemközt" című március 15-i adását (az archívum ból előcsalogatható). Szinte minden kérdést érint, igaz csak érintőlegesen, de hát a szavak közt is lehet "olvasni". r&t  

 8

 13.03.18

Diána

Kereszt - Papam! A csorda ismét megmutatkozott, várták a fehér füstöt, és lőn a kedvükre. Ismét lehet csúszni mászni, csókolgatni a szoknyás kezét. A földünkön ahová a kereszténység nevében betették a patájukat, fajokat, kultúrákat, asszonyokat gyermekeket gyilkoltak,nálunk István az aki leölette az irástudókat, a füves asszonyokat,kiirtott mindent amit diktáltak neki. Mária Terézia csinált belőle szentet, miért is? A keresztény vallásnál aljasabb hazugabb szennye sebb kevés van a földön. Kard és kereszt, ha a keresztet megforditjuk kard. A szenvedés és harc jelképe.Ezt csinálják. A Vatikánban sok-sok titok van, ott ülnek rajta a csuhások. A népünkről, múltunkról is. Az új szoknyás már korábban összeröffent hanukázni. Ezért esett rá a választás. "Az egész világot behálózó nagyhatalmú zsidó szervezet a B'nai B'rith argentinai kirendeltsége nyilatkozatában üdvözölte a Buenos Aires-i érsek pápává választását. "Jorge Mario Bergoglio érsek olyan katolikus, aki elkötelezett a vallási párbeszéd mellett, és szoros testvéri kapcsolatot épitett ki az argentinai zsidó közösséggel, kiváltképpen, a B'nai B\'rith szervezettel, amely hálás a nagylelkű , és őszinte viselkedésért-- olvasható a zsidó szervezet nyilatkozatában.." ( radiocristiandad. wordpress.com ) Üdvözli, Diána Igen! Az egyház nem csupán az inkák kincseit rabolta el, hanem a népek - népünk - múltját is. Hiszi (a piszi), hogy pl. Szent Imre haláláról nincs a Vatikánban dokumentáció? Ami Őszentségét illeti, közlése értékes számomra, de egyáltalán nem vagyok meglepve. Beleillik a képbe. A "Hetek" már vizionálja az argentinai káoszt.... Sz. Gy.

9

13.03.18

Cezarfi

A 8.sz. hozzászólásban említett "B'nai B'rith" szükszavú leírása (magyarul is a Wikipédiában: www.tinyurl.com/dxg7tdp.cezarfi Kösz! Én megkerestem az eredeti linket, de nagyon sok minden van rajta. Sz. Gy.

 10

13.03.18 

 Pápaszem

Az új pápa Ferenc, nem Péter. Üdv: Pápaszem Tökéletesen igazad van! Hiába, több (pápa)szem többet lát. Korrigálva! Sz. Gy.

11

13.03.19

Szerkesztő

A "látók" vakságáról... A freudi tudatalattim hatása alatt Péternek neveztem Ferenc pápát. Pápaszem ezt észrevette... Ma olvasom  a Vatikáni Rádió honlapján, hogy ... "Ami a keddi ünnepélyes szentmisét illeti, amellyel Ferenc pápa megkezdi péteri szolgálatát ... A szertartás neve: 'Róma püspöke péteri szolgálatának kezdete' ... Ezt követi a gyűrű átadása ... A péteri 'halászgyűrűn' Szent Péter látható a kulcsokkal. Az aranyozott ezüstből készült gyűrű Enrico Manfrini olasz művész alkotása. Ferenc pápa választotta ki a számára felkínált három  lehetőség közül. " S' ha valaki netán elolvassa a híradást is és megszámolja hányszor szerepel benne "egyébként" a Péter név, biztos eljut harmincig. Erről a harminc ezüstpénz jut eszembe, arról meg az, hogy Ferenc pápa péter-gyűrüje szintén ezüstből készült... Kérdésem: mikor tanulnak meg a látók érteni is? Mielőtt valaki megkérdezné, tudom e, mit szimbolizál a "péteri" gyűrü? Tudom. Aki nem tudná, látogassa meg az egyházi linket.  Sz. Gy. 

12

13.03.19

Statikus

Ha valaki már utalt az alábbi - jezsuitákról szóló - tanulmányra, úgy elnézést kérek az ismétlésért.
kegyelem.orgfree.com/cikkek/jezsuitak.pdfStatikus A link sajnos hibás... Sz. Gy.

13

13.03.19

Statikus

Kedves Gyula! Nem kérkedni akarok, de én egy kis szócsavaros versikében idejekorán jeleztem, hogy a pápaválasztás eredménye "érdekes" jövőt rejt. Statikus Használhattad volna a "sötét" jelzőt is... Sz. Gy.

 14

13.03.31

Krisztián

Valamiért nekem egyből a Falkland-szigetek jutott az eszembe, mikor Jorgio-ból Első Fletó lett. Az lenne ám a jó kezdőpont a nagy latinamerikai változáshoz... krisztián Ha Argentina lennék én is lerohannám a Falkland szigeteket. Kár hogy nem vagyok Argentina... Sz. Gy.