Egy nem keresztény értékrend körvonalai.

Jézus?

Ki hitte volna, hogy az állitólagos Názáreti a hitetlen huszonegyedik század igazi szuper sztárjává válik és nem csupán a zenében, hanem az emberi képzeletben is...
Ezen égi lény hivatalos gondozását látszólag a Római Katolikus Egyház (Anyaszent egyház) végzi, ezért egymás nélkül nem tárgyalhatók.

A kereszténységet nem Jézus találta fel. Több évszázaddal születése előtt az u.n. "helle nisztikus" korban a nyugtalan zsidó elmék, "keresztény" szektácskáikban már apokaliptikus víziókkal hülyítették egymást. Azt
hirdették, hogy szenvedéseik miatt "Isten egy igen közeli, katasztrófákkal kísért ítéletben, világégésben állítja helyre Izrael és a népek feletti uralmát, földi birodalmát, amikor is a jók jutalmat, üdvösséget, a gonoszok pedig újabb szenvedést és végsõ pusztulást nyernek." E kéjes álomtól a zsidók nem tudnak szabadulni, az igen közelinek remélt és jósolt apokalipszis öt - hatezer éves késése ellenére sem. Most, hogy mára teljesen felégették maguk körül a jóhíszemű, türelmes, feledékeny világot, újból rázendítettek a régi nótára, egyre hangosabban ill. fenyegetőbben. Teszik ezt annak ellenére, hogy mára megszerezték maguknak a főhatalmat a pénz, az államok, az emberek és az Egyház fölött egyaránt.

Szerfölött érdekes história, hogy az obskurus szektácskák hogyan jutottak idáig. Az államok és az egyházak évszázadokon keresztül üldözték őket és sokan igen bátraknak bizonyultak a cirkuszok éhes oroszlánjaival szemben is. Talán ez a bátorság ütött szöget egy római császár fejében? Nagyon úgy néz ki. "I. Flavius Theodosius a Római Birodalom utolsó egyeduralkodója, a 'Nagy Theodosius, 380-ban kiadott vallási rendeletével államvallásá tette a 'niceai–konstantinápolyi hitvallás szerinti' kereszténységet.".

De mi lett ekkorra a zsidó szektákból, hogy jutottak el a bújkálástól a zsinatolásig? Az emberiség az időszámítást a "Messiás" születéséhez igazítja. Olyan Messiásról van szó, aki körül születésétől kezdve semmi sincs rendben. Születésének és életének úgyszólván minden mozzanata ellentétes a természet törvényeivel, Mária szeplőtelen fogantatásától kezdve a csodákig és a feltámadásig. Születésének tanúi a sosemvolt három királyokon kívül csupán jámbor barmok. Nincs gyermekkora. Egy sort se' írt le egy olyan korban, amikor a szófosás, vagyis a papiruszra és pergamenre körmölés már olyan népszenvedély volt, mit ma az email írás, vagy a totószelvények kitöltése.

Miért született mégis a Jézus legendárium? Megmondom! A józan észen elkövetett erőszak (sikeres) tesztpróbája volt. Hogy is bőgnek az isten barmai, a görög gondolkodók korcs utódai?

"Most lett a kenyér Krisztus testévé,
 Most vált a színbor Jézus vérévé;
 Test már a kenyér, a bor igaz vér,
  Hiszem ezt, ámbár elmémbe nem fér."

Persze ezt nem elég énekelni. Ez a "csodás átváltozás" az istentisztelet - azaz a szentmise - középponti eseménye évszázadok óta, hogy kitörölhetetlenül beleégjen a hívő hülye agyába.

Krisztus (ha élt) talán Krisztus után 33-ban halt meg a legendák szerint. A történelem időskáláján szinte a sarkát taposta (Kr. u. 6 - 67) a nagy grafomán szent Pál, aki aki nem szerepel ugyan a tizenkét apostol között, de úgy hívják, ill. hívatja magát mint
"Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott 'tizenharmadik' apostola."  Az ő tevékenységéhez kapcsolódik a világ legbizarrabb mesegyűjteménye az Újszövetség (a csodák könyve), amelynek jelentős részét levelei alkotják.

Mi az Újszövetség mondanivalója? Hát amit a címe elárul: új szövetség a régi Úrral... A zsidó bibliafirkálók utólag
előzményt szerkesztettek az Ószövetség sorai közé ehhez a falrengető eseményhez "Ezen újabb szövetség meghirdetése Jeremiás próféta látomására nyúlik vissza, amikor így szól:„Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr: és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával. Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr.” Sorompóba állítják persze a Názáretit is, következőket adván a szájába. Az új szövetségről maga Jézus Krisztus is beszélt, amikor az utolsó vacsorán az ünnepi bor elfogyasztása előtt így szólt a tanítványaihoz: e pohár az új szövetség, az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki. (Lukács 22,20). Pál már sínen van, amikor kijelenti "Názáreti Jézus (!?) új szövetséget kötött Isten és az emberiség között. E szövetség lényege, hogy Jézus Krisztus, a Messiás kereszthalálával megváltotta az emberiséget az eredendő bűntől, ezért aki hisz benne és követi az Ő tanításait, annak megadatik az örök élet." Csakhogy ez a páli szöveg nagyon cikis! A régi szövetséget maga Jahve kötötte, az újat meg Jézus? Milyen jogon (quo jure)? Hát csoda, lett volna, hogy a zsidók keresztre feszítettek volna egy ilyen alakot, aki megbízás nélküli ügyvivőként jár el Jahve nevében? Ők nagyon is jól tudták, hogy aki az általuk kitalált Jahvére hivatkozik és fiának adja ki magát, csak szélhámos lehet.

[Más kérdés a "történelmi Krisztus" kérdése. Josephus
Flavius [Kr.u. 37 - 100] pl. azt írja  "Volt ez a Jézus, bölcs ember, ha egyáltalán jogos embernek hívni. Merthogy ő volt az, aki meglepő tetteket vitt végbe… Ő volt a Krisztus… megjelent nekik újra a harmadik napon, amint azt az isteni próféták előre (?) megmondták ezeket, és még tízerzernyi (?) más csodatetteket róla.Ez nem egy történészi tényleírás, hanem csupán utalás egy fantasztikus és teljesség gel hihetetlen óhéber dumára.]

Most pedig folytassuk annak boncolgatásával, miért vált a Pál által megreformált [eldeformált] "keresztény tan" ill. a kereszténység olyannyira szalonké pes a Nagy Teheodosius szemében? Hát már hogyne vált volna azzá az olyan alattvalók csordája amely nem hall, nem lát, nem gondolkodik. De "hisz" egy túlvilágban és ennek reményében, valamint az örök kárhozattól való félelmében, fát hagy vágni a hátán. Szent Pál az első nagy zombi program kiagyalója és megvalósítója. Theodosius helyesen ismerte fel, hogy a vallás és annak papjai olcsóbbá és szilárdabbá teszik a kormányzást azáltal, hogy részben helyettesítik a béklyót, a börtönt és a hóhért. Annak folytán, hogy ezek az "intézmények" a papok közvetítésével az emberi agyakba (tudatba) költöznek át. A lényeg lényege az, hogy az utódok (klónok) már ezzel a "belső bilinccsel" születnek. A hatalom "végső eszköze" (ultima ratio regum) tehát nem feltétlenül az ágyú, hanem a pap. Más kérdés, hogy ha a pap tudománya felmondja a szolgálatot, legalább megáldja azokat a fegyvereket, amelyek a báránykák egy részének életét kioltják, hogy a többi báránykát visszatérítsék a "jó útra", amely mentén a papok sápja is megterem.

A csodatévő Krisztus egymagában nem volt elég gumicsontnak a jámborok számára. Az "államvallás", abban a formában, ahogy a "Nagy Theodosius" elképzelte, nem szolgálhatta a zsidóság érdekeit. Olyan helyzetet kellett teremteni, hogy a gójok egymást írtsák. Ehhez át kellett alakítani a jó öreg gyilkos egyértelmü Jahvét is egy olyan többértelmü istenre, amelyet csak úgy lehet szolgálni ha hívei egymást marják, mint a veszett ebek. Kiagyaltak hát egy olyan hibridet amely káoszt teremt az emberi lelkekben. Ez a sosemvolt - épp ésszel érthetetlen elképzelhetetlen - szörny atyából, fiúból és szentlélekből, azaz önmagukban érthető, de egymáshoz nem illeszthető elemekből lett kialakítva. A "Szentháromság" nevet viseli.

Ez a módszer tipikus zsidó praktika a gójok hülyítésére. A Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveiben a következők olvashatók.
"A régmúltban (!) mi voltunk az elsõk, akik bedobtuk a néptömegek közé ezeket a jelszavakat: 'szabadság, egyenlõség, testvériség', s ezeket a szavakat azóta is sokszor megismételték ostoba papagájok; melyek mindenfelõl leszálltak erre a csalétekre. Vele együtt elvitték a világ jólétét, az egyén igazi szabadságát, mely azelõtt oly jól meg volt védve a tömeg nyomásával szemben. Az önmagukat bölcseknek képzelõ gójok, az intellektuelek a maguk elvontságában mit sem tudtak kezdeni ezekkel a szavakkal; nem vették észre, milyen ellentmondás van a szavak értelme és azok egymás mellé helyezése között." Tudjuk, hogy ebből a "politikai szentháromságból" sarjadt ki az ízig vérig zsidó "terreur".

De ne szaladjunk előre, látogassunk el az ókori Konstantinápolyba szemrevételezni, hogy működött  "Szentháromság" a gyakorlatban. A riporter Madách Imre.

HETEDIK SZÍN

LUCIFER
A szent tanok...
Ah, épp a szent tan mindig átkotok,
Ha véletlen reá bukkantatok:
Mert addig csűritek, hegyezitek,
Hasogatjátok, élesítitek,
Mig őrültség vagy békó lesz belőle.
Egzakt fogalmat nem bírván az elme,
Ti mégis mindig ezt keresitek
Önátkotokra, büszke emberek.

PÁTRIÁRKA
Fiam, csekély dolgokra most nem érek,
Az Isten dícse, a nép üdve hív,
Eretnekek fölött kellvén itélnem,
Kik mérget szórva dudvaként tenyésznek,
S tűzzel-vassal bár irtjuk, szüntelen
Ujúlt erővel küldi a pokol ránk. -
De hogyha a kereszt vitézi vagytok,
Minek kerestek messze szerecsent,
Itt a veszélyesb ellen. Fel tehát,
Fel falvaikra, irtsátok ki őket,
Pusztítsatok nőt, aggot, gyermeket.
Nem az szeret, ki a testnek hizelg,
De aki a lelket vezérli vissza,
Ha kell, kard élén vagy lángon keresztül
Ahhoz, ki mondá: Nem békét, de harcot
Hozok a földre. - E gonosz hitűek
A
szentháromság rejtélyes tanában
A homoiusiont hirdetik,
Mig az egyház a homousiont
Alapítá meg a hit cikkeül.

Egy "i" a különbség... Nem leszünk okosabbak a magyar forditástól sem. A homousion egy-lényegűt, a homoiusion hasonló lényegűt jelent. Az egyház szerint Isten és Jézus egylényegűek, az áriánus eretnekek szerint Jézus (csak) hasonló Istenhez. Nem értettem. Beleolvastam a "Katolikus Lexikon ba. Azóta még úgy se értem. Azt meg pláne nem, hogy miért kell tömegével máglyán elégetni olyanokat, akik mást "hisznek". Az "i"-hez ugyanis nem fűzódött volna semiféle következmény. Az ariánusok megadták volna a császárnak, ami a császáré. Dehát nem lehetett...

A fentebb említett Nagy Theodosiusnak se kellettek mindenféle keresztények... "
Kénytelen volt (?) szigorú birodalmi törvényeket hozni, ill. foganatosítani az eretnekek ellen a IV. század végén: betiltotta az eretnekgyülekezéseket, irataikat elkobozta. Minden keresztény alattvalóját a nikaiai hitvallás (!) elfogadá sára kötelezte. Halálbüntetést szabott ki az enkratita és manicheus eretnekekre. Felhatalmazta a világi elöljárókat, hogy maguk helyett az eretnekek felkutatására inkvizítorokat nevezzenek ki, akik a manicheus és enkreatita eretnekeket felkutatják és ellenük levezetik a pert. Maga az inkvizíció szó (inqui rere - felkutatni) először Nagy Theodosius rendelkezéseiben tűnik fel."

Mindez persze kismiska a középkori európai inkvizíció, kiváltképp a spanyol inkvizíció, "szeretetszolgálatához" képest. A legáltalánosabb meghatározás szerint
"Az inkvizíció a történelem során többször, többféleképpen létrehozott katolikus egyházi intézmény, amely az eretnekek, tehát az aktuálisan hivatalos egyházi nézetekhez és a keresztény társadalomhoz képest másként gondolkozók, illetve a más vallásúak és a hitetlenek elleni fellépést tekintette feladatá nak."

Az inkvizíció elborzasztó történetének még vázlatos ismertetése sem illik e cikk keretébe. A "keresztény" aljasság történelmi dokumentuma "a Heinrich Kramer és Johann Sprenger által írt Malleus maleficarum című munka (1487), közismert nevén a Boszorkánypöröly, amit egyesek a világtörténelem legerkölcstelenebb művének neveznek." Tulajdonképp azért nevezik így, mert a nőkkel szembeni szexuális szadizmus képekkel bőven illusztrált porno gráf "tankönyve".

A középkori inkvizíció megölt áldozatainak számát egyes történészek százmillióra becsü lik. Ez a szám túlzottnak tűnik, a történtek megítélésén azonban mitsem változtat ha a valós szám ennek csak töredéke.

Innen azzal lépek tovább, hogy mindaz amit a "vérengző kereszt" művelt, azt a zsidó Szent Pál tanainak jegyében, a "szentháromság" bolondgombájának hevében, a názáreti Jézus nevében művelte. "A glória ha lassan elveszett, Még megmarad a vérengző kereszt. [Ember Tragédiája VI.  római szín.]

Itt vetődik fel a "krisztusi küldetés" teljes abszurditása. Az Ó- és Újszövetségből egyáltalán nem lehet kihámozni, hogy Miért nem az Atya, vagy a Szentlélek, hanem Krisztus jött a szövetséget reparálni. És miért épp ott és pont akkor jelent meg az emberek között, amikor megjelent? Mi volt a földi vendégszereplés programja és mi lett az eredménye? Persze mondhatjuk, hogy új szövetséget akart gründolni és annak új egyházát akarta próba-üze meltetésre beindítani.

Az egész új szövetség apropója ugyanis az volt (?) hogy Jahve csalódott az ó-szövetség szarházi zsidajaiban és újabb negyvenéves vándoroltatás helyett, ami nagyonis rájuk fért volna, a legkisebbet küldte, hogy hozza rendbe a dolgokat. Dehát nem tudta a szerencsétlen. Jahve megátalkodott zsidajai, a farizeusok, ill. a főpapok, keresztre feszíttették a vonakodó római helytartóval Pilátussal, náluk meg minden maradt a régiben. Szartak a frigyládára, a kötáblákra és tulajdonképp az Ószövetséget szimbolizáló Tórára is. Csak a saját képükre alkotott Talmudon hajlandók rágódni.

Krisztus küldetése tehát totál sikertelen volt. Hogy mennyire, az kitűnik abból, amit a Talmudban írnak róla. A legenda szerint Jézus tudott a Misnah-ról a Talmud elődjéről és helytelenítette tartalmát, megrótta követőit. A Misnah-hoz illesztették később a Gemarát és ezekből lett a Talmud, amelynek babiloni változatát tekintik hivatalosnak. Ez utóbbi műben olvashatók a következők épületes passzusok.
"Jézus anyja egy kurva volt. Ö, aki hercegektől és kormányzóktól származott, ácsok kurvája volt. A Sanhedrin 106 kárörömének ad kifejezést, mert Krisztus fiatalon halt meg. Mivel az áll a Szentírásban, hogy gonosz és álnok emberek életük felét sem érjék meg,ebből az következik, hogy 33 vagy 34 éves volt. Jézus a pokolban van és forró ürülékben főzik. Jézust a "Názáretit" azért végezték ki mert boszorkány volt. Jézus nevének a héber formája - Yeshu - úgy volt értelmezve, mint a gonosz szóval egyjelentésű: 'neve és emléke tűnjön el', amely a gyalázkodásnak egy különös formája."
Ez teljesen logikus (ha megtörtént egyáltalán) és azt jelenti, hogy az új szövetség a régi szövetségesekkel nem köttetett meg. A krisztusi kiküldetés fiaskóval végződött. Ez elég különös, főleg akkor ha a fiú egylényegű (homoiusion) az Atyával.

És most scrollozzunk kissé vissza, oda ahol Szent Pál képe látható. Mit kevert ki ez az agyafurt zsidó az ártatlanul, vagy méltán elszenvedett kereszt halálból. Először is kifacsarta a szavak és dolgok értelmét és összekutyulta az eseményeket. Mit is állít? Az Úr által (csak) a választott néppel kötött szövetség befuccsolt. Ezért a legkisebbet Jézuskát küldte maga helyett (?), hogy új szövetséget kössön, ezúttal már nem a pökhendi jakhecekkel, hanem az egész (?) emberiséggel, az Úr nevében (?).
Ez - a dolgok természete szerint - teljességgel lehetetlen vállalkozás lett volna Jézus és a szedett - vedett tizenkét apostol számára, tekintettel a "bábeli nyelvzavarban" élő számtalan népre és törzsre valamint a maximum szamárháton megteendő földrajzi távolságokra.

Pál azonban nem volt zavarban. A szentháromság mellé megalkotta a "megváltó kereszthalál" abszurd legendáját. Ha a zsidókkal újra szövetkezni nem is sikerült, a Názáreti - hogy útja ne vesszen kárba - pótcselekvés gyanánt megváltotta az emberisé get, világot! Mitől is? Elkerülendő, hogy valami marhaságot írjak fellapoztam a Katolikus Lexikont. Azt a tömény marhaságot! Azt hittem, kiesek a cipőmből. Nagyító ill. sűrű fésű kellett a "kulcsmondat" felfede zéséhez. "Krisztus megalázkodása és engedelmessége kellett ahhoz, hogy jóvátegye az ősszülők engedet lenségét." Hát persze hogy van nagyobb marhaság még a "Szentháromságnál" is, az almaevés... Jacob Jordaens a festő kitűnően ábrázolta a lényeget . Mi is a lényeg? Jahve százlábú, négylábú és kétlábú állatokat akart teremteni, de minek? Azt a rohadt almát lelegelhette volna valamelyik tehén, vagy pláne egy kecske is. Akkor most egy mekkmester lenne a Megváltó? De ha már a hülye Évának sikerült mege tetnie a mafla Ádámot, akkor mi van? Eredendő bűnbe estek? Legyen! De mi a bűne leszármazottaiknak? A bűn is örökölhető, mint a lúdtalp, a magas vérnyomás, vagy a kancsalság? De ha örökölhető, miért választotta a bűnösök (!) közül "saját népének" a lúdtalpú, gajmós orrú, lefittyedt száju, dülledt szemű zsidókat? Mért adta bűnös "kezükre" (meggyilkolás végett) a többi népeket? Mért cipelt s.k. nehéz kőtáblákat ezeknek a rohadtoknak? És amikor látta, hogy vele egylényegű (homoiusion) fiacskájával hogy bánnak, mért nem mért rájuk tíz és még további csapásokat? Talán nem is volt rá szükség, hisz eleve benne volt a pakliban  a Krisztus legenda további eleme, a "feltámadás". Ebben van az igazi svédcsavar. Egyáltalán nem véletlen Pál azon kijelentése...  „Ha Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is...  Pál a kereszténység ügyét teljes egészében Krisztus feltámadására alapozta." Vajon miért? Ennek is megvan az oka. "Lukács, az egyik evangélista ezt mondja Jézusról: sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól.” Erre a visszatérési időszakra esik a (hitetlen) Tamás affér, amikoris "Jézus azt mondta Tamásnak, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt: én Uram, és én Istenem! Mire Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel; boldogok, akik nem látnak és hisznek. Jézus végső bizonyítéka isteni mivolta felől a saját feltámadása a halálból."
Itt a poén, itt van a kutya eltemetve. Az "igazi" hit a vakhit (!), amikor a teremtés koronája a homo sapiens sapiens nem érzékeinek eszének, hanem az igének, pontosabban az ige hirdetőjének hisz! Ez az utolsó csoda ugyanis hitelessége esetén visszamenőleg (!) hitelesíti Krisztus összes "csodatéte lét", csupa abszurd, lehetetlen dolgot.
"
Egyetlen szóval lecsendesített egy dühöngő vihart a Galileai-tengeren. A vizet borrá változtatta egy esküvőn. Egy ötezer fős embertömeget lakatott jól öt kenyérrel és két hallal. Egy templomi koldus már négy napja volt a sírban, Jézus mégis azt mondta neki: Lázár, jöjj ki!, és a sokaság szeme láttára drámai módon visszahozta őt az életbe. A bénák jártak, a némák beszéltek, a vakok láttak általa. [A süketekről nem olvastam, de biztos azok is visszanyerték hallásukat. Csak a legáltalánosabb kórt, a hülyeséget nem gyógyította, mert épp nekik ígérte a mennyek országát, tudván tudva, hogy ezek el is hiszik neki. 

Mára a (ahogy a jezsuita sátán-pápa Ferenc mondja, a "nyulak módjára") elszaporodott emberiség nagyrésze éhínségtől, vízhiánytól, betegségektől, földrajzi kataklizmáktól szenved. Most kellene egy újabb földre szóló kiküldetési rendelvényt kiállítani a Jézuska számára, mutassa meg mit tud. De erről szó sincs, sőt Jézuskát nem a szenvedő emberiség megváltójaként konferálják a zsidók, hanem a világ-pusztulás (Armageddon) előhírnökeként. Erről lentebb.

Most térben és időben ugorjunk egy nagyot és tegyük górcső alá napjaink "Krisztus kultuszát". Mit látunk? Mára a zsidók megszerezték Jézus "egyedárusítási jogát" is, ugyanúgy mint annakidején a pancsolt, büdös, egészségre káros pálinkáét... 

Három handlé tevékenységét említem ennek kapcsán az amerikai "700-as" Pat Robertsonét, a hitgyülis Németh Sándorét és "magyar" Erdő Péterét .

Pat, a kacagó hiéna, a CBN tévéállomás tulajdonosa és főpapja (főbohóca), képernyőről prédikál, imádkozik, gyógyít (!) és tarhál. Állítólagos
vezérelve a
Példabeszédek könyvéből „Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismerd Őt, akkor Ő igazgatja a te utaidat.Kötve hiszem, hogy önmagához szól na. Szerintem ezt a buta gójoknak szánja. Kifejezetten röhejes amit csinál, de ".... A tavalyi évben Nigériában 17 millió néző mondta el a megtérő imát a műsorvezetővel. A második helyen az iszlám vallású Indonézia áll. Itt 7,5 millió ember döntött Jézus Krisztus mellett, de Indiában sem kevesebben, mint 7 millióan hívták segítségül Jézus nevét."
Ezek szerint a Zsidókrisztus fogy mint a cukor... Emellett ez az ájtatos manó a legveszekedettebb neokonzervativ héják egyike Amerikában. Gyengekezűsége miatt nyüstöli a gyilkos niggert Obamát és csapásokat követel Irán, a Gázai övezet és minden egyéb hely ellen, ahol terro rista férfiak, nők és gyermekek élnek.

Németh Sándor a Hit Gyülekezetének lelkésze, (a gyülekezet kvázi a CBN leányvállalata). A volt taxisoffőr főként a vidám vasárnapok c. esztrádműsor keretében szórakoztatja hallgatóságát és az ATV nézőit, kitűnően! Nem számít, hogy hadar, dadog és elméje is megbicsaklik olykor közönsége élvezi. Egyesek tán' el is élveznek.

Egy
műsorában, amelyet sajnos nem idézhetek teljes terjedelmében, bár legszívesebben megtenném. Egy mondatát azonban prezentálom, mert abba zseniálisan (!) bele sűrítette mindazon marhaságokat, amelyekkel én oldalakon keresztül veszkődöm.

"
Ádám istenképűsége és Alkotójához való hasonlósága elveszítette eredeti tartalmát, az csupán formális maradt, és lényegét tekintve az ember Teremtőjének ellenségéhez kezdett hasonlóvá válni. Ennek ellenére a Teremtő továbbra is védelem alá helyezte a Noéval történt szövetségkötésben az emberi méltóságot és életet. A 'további szövetségek' által pedig elindította az istenképűség és -hasonlóság helyreállítá sának előkészületét. Az evangélium, amely Jézus Krisztus üdvözítő munkáját és diadalát hirdeti, lehetővé tette a halál árnyékában ülő ember újjáterem tését, hogy az új teremtmény istenképűségét már Krisztus dicsősége töltse be. Isten Szelleme a következő hatalmas igazságot jelentette ki Pál apostolon keresztül: Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az Ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy Ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. (Rómaiakhoz  8:29—30)"

Ezt a zsidó bájitalt (beléndeket) szürcsöli többezer buta gój vasárnapról vasárnapra, meg az ismétlésekben. Én, mint szkeptikus buta gój, azonban nem értek valamit. Ha Ádám, meg a lüke Éva, "istenképüek" voltak, miért volt számukra tilos a tudás (!) fájáról enniük? Vagy az első emberpárt isten ész nélküli hasonmásának teremtette és annak is kellett volna maradnia az idők végeztéig? Ennek az égvilágon semmi értelme, csak akkor, ha a "megiste nített" ember ugyanolyan marha marad mint Ádám és oldalbordája az almaevés, azaz az eredendő bűnbeesést előtt. Hogy is mondatják a zsidók az állítólagos Krisztussal? "Boldogok, akik nem látnak és (mégis) hisznek... Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa..."
Ah' azt sejtem, alighanem erről van szó...

Mielőtt levonnánk a végső konklúziót essék szó az esztergomi bíboros érsekről (hercegprímásról) Erdő Péterről is. Ő már a harmadik zsidó Lékai László és Paskai László után Szent Péter magyarországi melléktrónján. A "háromzsidók" így már egy "szettet" alkotnak, ami eleve kizárja mindenfajta véletlen lehetőségét. Viszont nem értem, hogy lehet három bíboros metélt nálunk és miért nem lehet jeruzsálemi főrabbi egy, sőt - zsinórban -  három metéletlen?

Na' mindegy, lássuk Erdőt!

Előre bocsátom, lefogult vagyok vele szemben amióta azt olvastam róla, hogy a macesz gombócleves a kedvence. Ez illik egy zsidóhoz, de nem illik egy bíboroshoz... De nem is ez a baj, hanem az, hogy ha beszélni hallom, olyan képzetem támad, mintha nem törölte volna meg a száját az utolsó gom bóc után.

Tévképzetnek véltem, de rá kellett jönnöm, nem az. Egy beszéd-részlet   igazol engem, amely így hangzik. "Jézus az igazi pásztor, aki az örök dicsőségből az elesett emberiség keresésére indul, hogy a vállán vigye haza az eltévedt bárányt ... [mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek Budapes ten a zsúfolásig megtelt Szent István-bazilikában, a karácsonyi éjféli szentmisén] ... Jézus értünk jött, mert az elveszett bárány maga az emberi ség. De ha elveszettek vagyunk, akkor létezik a megtalálás, akkor nem céltalan ösvényen bolyongunk, hanem van egy otthon, ahol várnak ránk, egy otthon, ahová örömmel visz minket haza Krisztus, ha engedjük, hogy megtaláljon." [Nos, egy ilyen "zsíros" szentbeszédről jut az ember eszébe a maceszgombóc...]

Csakhogy nem erről van szó, hittestvérek az úrban!

Sajnos nem vagyok képes zsidó és talmudzsidó között különbséget tenni. Így azt kell hinnem, hogy Erdő is a Talmudban gondolkodik, ergo minden amit a "keresztények krisztusáról" mond merő ámítás. Nemrég vitte el az ördög Ovádjá főrabbit, a kiemelkedő"hittudóst", akivel kapcsolatban (magamtól)
idézem következő eszmefuttatást "E
zek (a gójok) csak azért jönnek a világra és élhetnek aránylag tisztes kort, hogy minél jobban kiszolgálhassák a zsidókat. Gondoljuk csak meg, ha elpusztul a 'szamár' elveszítjük a pénzünket. Így van ez a szolgálóval is, ha időnap előtt meghal elveszítjük a pénzünket. Éppen ezért hagyjuk, hogy a szolga hosszú életet éljen, annak érdekében, hogy jól dolgozzon a zsidónál.”

Fentebb utaltam Krisztus "talmudi minősítésére". Az ott írtakhoz kapcsolódnak a következők. "Minthogy a názáreti Jézus a zsidó tanítás szerint nem Isten, hanem csupán egy teremtmény, csupán egy ember: következésképen a keresztények a zsidók szemében szük ségszerűen pogányok és bálványozók, mivel a bálványimádás abban áll, ha valaki egy teremtménynek Istent megillető tiszteletet tanúsít; ezek szerint a keresztényekre is vonatkoztatandók mindazon tanítások és utasítások, amelyek a bálványimádókra nézve a Talmudban találhatók."  Ebből következik, hazugság minden, amit a némethsándorok fecsegnek a zsidó "anyaegyházról", a keresztény "gyermekegyházról", ill. a "judeo-keresztény" egyházról. A két egyház nem folytatása, hanem ellentéte egymásnak, alapvető hittételeik egymást kizáró ellentmondásai miatt - látszólag. Látszólag, mert napjainkra a zsidóság már formálisan is uralma alá hajtotta a Római Katolikus egyházat. Ez minden hittétel összekutyulását jelenti, aminek tulajdonképp nincs már jelentősége, mert ebben a katyvaszban az uralkodó elem a "talmud-judaizmus".

Foglalkoztatott engem ez a téma már korábban is. Erről írtam "Az istenalkotás művészete - az uralkodás művészete." c. írásomat. Azóta azonban újabb párhuzamok is kirajzolódtak előttem. A zsidó istenalkotás is három nagy történelmi fázisra tagozódik. Először megalkották saját különbejáratú egyeduralkodó istenüket jahvét és annak hóna alatt önmagukat, mint kiválasztott népet. Aztán kifundálták a gójok istenét az "atya-fiu-szentlelket". Ennek a műveletnek a záróakkordja a jezsuita sátán pápa trónra ültetése. A harmadik etap a világ gój népeinek a zsidók szolganépévé degradálása. Ennek nyitánya volt a "Je suis Charlie" demonstráció Párizsban, ahol a gój államok vezetői nyílvánosan megalázkodtak a kegyetlen és gúnyos (!) zsidóisten előtt.

A világ marhái most azon csodálkoznak, miért nem jelent meg a gyilkos nigger (Obama) a párizsi menetben. Miért jelent volna, hogyan jelenhetett volna meg? Ő a zsidó isten szolgája, nem keveredhetett a gój isten szolgái közé a gój önfeladás kétmilliós "szertartásán".

Essék most néhány szó a "párizsi incidensről"...

Számomra a napnál világosabb, hogy megint önmerénylet történt, a második nagy lépés az Új Világrend felé. A hadszintér immár a rohadt Európa.

A Charlie Hebdo "szatirikus hetilap" pimasz zsidó főszerkesztője Gérard Biard az amerikai NBC amerikai tévécsatornának
nyilatkozva, kijelentette, hogy a lap "csak akkor veszi célba a vallási szereplőket, ha a hit belekeveredik a politikába."

Sajnos - nem véletlenül - nem őt lőtték agyon, hanem az egyik rajz firkáló sameszt Georges Wolinski urat, aki szintén rászolgált erre, de korántsem annyira.

Közbevetem, hogy az "irodalmi" isten és Jézus-gyalázás egyáltalán nem frencia szabadalom. Élt álunk is egy zsidó "író és költő" Petri György, aki "Apokrif" c. "költeményében" így vett célba "vallási szereplőket".

Hát nem fennkölt, nem szellemes? Mit képes produkálni egy a magyar nyelv börtönébe zárt derék jakhec. Persze ágyban párnák közt lehelte ki bűzös lelkét, hisz akkor nem nem voltak nálunk "terroristák". Most sincsenek...

Biard úr a jelek szerint egyáltalán nem tart igényt arra, hogy a Párizs utcáin ordítozó, handabandázó gójok megértsék, mit akar mondani. Azt mondta, a "hit belekeveredett a politikába", ezért kellett/kell a vallási szereplőket támadni.

Mint tudjuk egyformán mohamedánok az iráni, szíriai siíták és a szaud arábiai szunniták. Szaud Arábia tényleg belekeveredett a politikába. Ő Izrael és ZsidóAmerika közel keleti felforgató központja. Ő fegyverezte fel és irányítja az Irakot és Szíriát gyilkoló Isist és, több mint valószinű, ő áll a párizsi provokatív zsidógyilkosságok mögött is. Az ő külön bejáratú Allah-juk is célpont? Hát persze, ha ürűgy kell...

Olvasóim itt közbevethetik, dehát a "Szenthárom ságról" lenne szó. Hát persze hogy arról! Épp oda lyukadok ki.

A Hebdo egyik számában megjelenítette azt is... Nomármost, itt milyen hit keveredett, milyen poli tikába?

A világot mozgató eme zsidó csinálmányt miért kell kifigurázni? Megmondom, a hívő gójok földig alázá sa és annak bizonyítása végett, hogy, a judeo-ke reszténység aklába terelt birkák elvesztették embe ri mivoltukat.

Mi bizonyítja ezt? Sokminden. Én csak egy körülményt említek. A Google a "Charlie Hebdo cartoons" keresőszavakra 109 000 000, azaz százkilencmillió találatot ad. A "jahve cartoons" keresőszavakra pedig 1300 azaz ezerháromszáz találatot. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy a Google ennél a keresésnél megbolondul (!) és a keresett fogalomhoz nem kapcsolódó képeket tálal... [Találtam ugyan egy nistákról szól, de nem leltem benne Jahvét... Pedig - pedig, ha Charlie Hebdo gyártmányu szemüvegen keresztül olvassuk a Tórát, különös tekintettel Jahve alakításaira, a plajbászunk magától kezd rohangálni a papiron.  

* * *

A rezümé már viszonylag rövid lesz...

Az írás célja bizonyítani, hogy amit ma "kereszténységnek" mondunk ártalmas zsidó portéka, drágán mért bóvli, amit egyszerüen nem kell megvennünk és megennünk. Nem kell örvendeznünk a jól sikerült zsidó biznisznek sem, amely egy kis világbotrány árán ömilliósra duzzasztott egy szennylapot.

Ami engem illet, reménykedem aabban, hogy hosszú távon, össz-zsidó vetületben ez mégsem lesz bombaüzlet. Más már a világ. Az internet jóvoltából a hírek nemcsak össze - vissza cikáznak, de rögzülnek is a világháló valamelyik sarkában. Ott megtalálha tók, lehívhatók és eltárolhatók. A kollektív emlékezet pedig kiválóan alkalmas a személyre szabott számlák kiállításához...

--------------------------------------------------------------------------------

A történet végére itt akartam pontot tenni. De nincs vége. A zsidóság gondoskodik arról, hogy ne legyen vége. Míg végleg végük nem lesz, ne legyen vége. A humor szabadságának épületes folytatása van. "2015. január 22. A terrorizmus támogatásával vádoltak meg egy 16 éves nantesi fiút, mert a Charlie Hebdo elleni merényleten gúnyolódott. Egy karikatúrát rajzolt, melyen gyakorlatilag kifordította a Charlie Hebdo egyik 2013 júniusi címlapját. Az eredetei, Koránt tartó muszlim férfit a párizsi merény letben lemészárolt Charb nevű karikaturistára cserélte, aki a kifogásolt Charlie Hebdo számot tartja a kezében. A főalak testét szaggató töltények maradtak, de a szöveg változott: „A Korán szar. Nem állítja meg a golyókat” feliratban a Korán szót a Charlie Hebdora cserélte.A fiú nevét nem hozták nyilvános ságra. Múlt hét csütörtökön rövid időre őrizetbe vette a rendőrség terrorizmus támogatásának vádjá val, miután a Facebookon megosztotta karikatúráját – jelentette a France3. A fiú szabadlábra helyezé sét péntek reggel kezdeményezte az ügyész, pártfogói felügyelet elrendelése mellett. Azt mondta mind erre azért van szükség, hogy a fiatalkorút megtanítsák arra, hogy felelősséget vállaljon a tetteiért. A hírcsatorna beszámolt arról is, hogy egy nappal korábban egy tizennégy éves nantesi lány ellen is nyomozás indult, aki a villamoson azt kiabálta: „mi vagyunk a Kouachi nővérek, és lesz majd Kalasnyikovunk is.” Mi az üzenete ennek az esetnek. A Koránt "szarnak" nevezni szabad, a Charlie Hebdot nem szabad. Ez a New World Order új európai háborújának világos üzenete. A tizennégy éves kislány alighanem a kor igazi hangulatát érzékeltette. A Csárlikkal olyan nyelven, olyan hangon kell beszélni, amit megértenek. Az AK kattogását megér tik...

--------------------------------------------------------------------------------

Mit tegyünk hát? Ezt nem tudnám plasztikusabban megfogalmazni Madáchnál (hogy is tudnám)...

Avagy mi tesz nemesbbé tégedet?
Egy szikra az, mely bennetek dereng,
Egy végtelen erőnek mozzanása;
S mint a pataknak egyes habjai,
Egy percre felcsillogva visszahullnak
Közös medröknek szürke mélyibe. -
Igen, tán volna egy, a gondolat,
Mely öntudatlan szűdben dermedez,
Ez nagykorúvá tenne, önerődre
Bízván, hogy válassz jó és rossz között,
Hogy önmagad intézzed sorsodat,
S a gondviselettől felmentene.

De trágyaféregül tán jobb neked
Tenyészni kis körödnek lágy ölében,
S tudás nélkűl elfogyni életeddel. -
Nagy kényelem a megnyugvás hitünkben;
Nemes, de terhes, önlábunkon állni. -

A versben semmit sem húztam alá, mert minden szavát alá kellett volna húznom, mert minden szava fontos! És mi a lényeg? Kitörni az akolból, amely a vágóhídra nyílik. Ez nem fog simán menni!

2015.01.21

Sz. Gy.
 

 

Megosztás

Free Comment Script