2015.03.17-i frissítés. Churchill már 1945-ben beharangozta a harmadik világháborút!

Zsidó világháborúk

A harmadik...

 

Hetek óta kinlódok egy témával, amelynek vázlatát is csak mostanra sikerült úgy ahogy összecsavaroznom. Ezt most közzéteszem és fokozatosan töltöm föl szöveg ill. képtartalommal úgy, hogy a frissítéseket az olvasó könnyen elérhesse.

Bevezető.

Az emberiséget fokozódó félelem tölti el egy szörnyűség miatt, amivel a zsidóság fenyegeti,- hol harmadik világháborút, hol armageddont, hol a (zsidó) megváltó érkezését emlegetve.

Tulajdonképp nem is világháborúról, hanem a zsidóság többezeréves harcának egy állomásáról (úgylehet végállomásáról) van szó. Ez a " harc", nem azonos a szó eredeti értelmében vett "háborúval". Több annál. A háború (III. Világháború) csak egyik eszköze a Föld bolygó részleges elnéptelenítésé nek. A Föld lakosságának több milliárd fővel történő csökkentése utáni "harc" célja a maradék gój népesség olyan "biomasszává" degradálása, amely "önkéntes alapon"  hajlandó a zsidót emberi testben lelketlen állatként szolgálni. 

Éppen ezért ebben a "harcban" tulajdonképp már nincsenek hadviselő felek (nemzeti államok, nemzeti hadseregek). Nincsenek stratégiai és taktikai célok.

Az ellenfél (ellenség) nem egy meghatározott földrajzi koordináták között létező ország (országcsoport), hanem egy fantom, amit úgy hívnak "Terrorizmus". Ennek a jelenségnek nincsenek térbeli, időbeli koordínátái. Nincsenek deklarált elvei, érdekei. Kísértetként járja be immár nem csupán Európát, de az egész világot.

Ez a fantom hasonlít kissé Júda Löw ben Becalél prágai rabbi (állítólagos) gólemjéhez annyiban, hogy szintén zsidó agyalmány, amely zsidó vezényszóra működik. Csakhogy a nagy golyhó gólem nem követett el rémtetteket, mivelhogy nem is létezett, és könnyedén moderálható volt egy cetli segítségével.

Ez az új rém egészen más. Nagyonis létezik és bestiális (zsidó) kegyetlenségével naponta rémiszti a gój népeket. Korántsem biztos azonban, hogy ha elvégezte a dolgát visszamászik valamelyik rabbi padlására és holt agyaggá válik.  

Hét és félmilliárd embert (minusz tizenötmillió zsidót) valóban csak egy világháborúval lehet gyorsan elpusztítani, mert az eddig alkalmazott zsidó módszerek (pl. a délafrikaiak HÍV vírussal történt beoltása) nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

A bökkenő viszont az, hogy egy újabb világháború, amelyben minden tömegpusztító fegyvert bevetnek, legjobb esetben is a patkányok bolygójává változtatná a Földet. Ez a zsidóknak sem lenne egészséges, bármennyire is hasonlít génszerkezetük a patkányokéhoz. Ebből az a felismerés adódik, hogy Harmadik egy "rendhagyó" (!) világháború, amely már régóta (!) folyik. Célja nem a Föld elpusztítása, "csupán" lakosságának drasztikus csök kentése, nem feltétlenül nukleáris, de mindenképp tömegpusztító (vegyi, ill. biológiai, "geológiai", stb. ) fegyverekkel.

A "ritkítás" után a sokkolt "túlélők" esetében minden állami és társadalmi szervezet, közösségi kötelék, eszme, gondolkodási szisztéma végleges elpusztítása következik (pontosabban a befejezésig folytatódik). Ennek révén degradálódik a gój emberiség olyan arctalan és tudattalan "fogyasztó" tömeggé, amely "megkönnyebbülve" elfogadja a zsidók uralmát, hisz - az állati tengődés szintjére szorítva - megszabadul minden nyomortól és rettegéstől, amelyet a zsidók mértek rá.

 

A világháborúNem konteót akartok írni. Magukat a zsidókat szólítom a tanúk emelvényére. Hogy is állunk hát a világháborúkkal?

Meglepő, hogy a már lezajlott kettő és a most (!) zajló harmadik világháborút milyen régen vizionálták a "háttérbölcsek". Lehetséges ez? Létezik egyáltalán jövőbe látás?

Úgy tűnik Nostradamus próféciált az elsők között ebben a kérdésben. Jóslatai persze megfejthetet lenek. Csupán érdekességként említendő, hogy többször kitér a
"perzsákra", ami akár Irán mai gyutacs szerepére is utalhat. Feltünő, hogy jóslataiban milyen kiemelt szerepet tulajdonít Magyarországnak. A 99 (!) strófából álló vers példátlan a maga nemében, de nem térek ki erre.

Egy nagy időugrás Rensburg (1864 - 1926)  próféciáihoz visz bennünket. Ő volt az első, aki megjó solta a kommunizmus megjelenését Oroszországban. Azt, hogy a muzulmánok, számos nagy problémát okoznak majd Európában. Lázadásra kerül sor az Európai Parlamentben, amelyet az európai bevándorlás témája szít. A harmadik világháború tavasszal fog kirobbanni az Egyesült Államok, Anglia, Németország és Oroszország főszereplésével. Ami szerinte bizonyos, az hogy rengeteg halottal, és nagyfokú rombolással kell majd számolni. Izrael és Szíria között pusztító háború dúl, amelyben atombombát is bevetnek majd.

További jós-talány két egyáltalán nem tiszteletreméltó úr kapcsolata, ill. levelezése. Állitólag a British Múzeum őrzi azt a
levelet
amelyet 1871.aug.15-én egy bizonyos Albert Pike úr írt egy bizonyos Giuseppe Mazzini úrnak. Pike szerint [aki az első és második világháború céljait és eredményeit a valóságosra megdöbbentően hasonlító módon vázolta fel] "... A harmadik világháborúra azért kerülne sor, hogy megoldja a politikai cioniz mus és az iszlám világ közötti konfliktust. A két oldal kölcsönösen kimerítené egymást, és ez előkészítené a háttérerők illuminátus világközpontjának az átfogó és teljes hatalomátvételét."

Ami engem illet eddig azt hittem, hogy maga a világháború szó Cion Bölcseinek jegyzőkönyveiben bukkan fel először. Ezt írtam róla
"Talán csak szerény politikai ill. történeti ismereteimnek tudható be, de én a "világhábo rú" szót először a (cion bölcseinek) 7. sz. Jegyzőkönyvében olvastam. Az emberi nyelv "szókincse" 1897-ben a Bázeli Cionista Világkongresszuson bővült ezzel a fogalommal, amelynek jelentését a borzadó emberiség csak 1914-ben ismerte meg, vagyis cca. 117 évvel később.

Hát tényleg hiányosak voltak történelmi ismereteim...

A
cikkben megkíséreltem levezetni, milyen szerepet játszott a világzsidóság a két nagy világégésben. Talán jobban kidomborithattam volna egy felismerést. Azt nevezetesen, hogy az első és második világháború valóságos, azaz "háttér-története" köszönő viszonyban sincs e háborúk regényes históriájával, amit az iskolákban, ill. az egyetemeken tanítanak, ill. amin a történészek vitatkoznak. A szereplők se ugyanazok. Ha a háborút bűntettnek tekintjük, a tetteshez vezető formula - qui prodest - megválaszolása során nem a császárokhoz, királyokhoz, hadvezérekhez és pláne nem a népekhez jutunk el, hanem a zsidókhoz, pontosabban a zsidó pénzemberekhez. Tökéletesen igaz ugyanis, hogy a háborúhoz három dolog - pénz, pénz és megintcsak pénz kell. Ebből kiindulva  mindent megmagyaráz az a vitathatatlan tény, hogy a háborúk hitelezői mindíg (!) mindenütt (!). A zsidók, adósai pedig látszólag gój hatalmasságok. Valójában azonban a néptömegek azok, akik életükkel, vérükkel, verejtékükkel, garaská ikkal kénytelenek "kezes kedni" uraik adósságaiért, a zsidóval szemben.

Szemléltető példa az Osztrák Magyar Monarchia dicstelen szerepe az I. Világháborúban. 

Ferencjóska a zsidók bábja
1914. július 28-én kiáltványt intézett Népeihez!
"Az a rendelkezésem, amellyel Boszniában és Hercegovinában teljesített háromévtizedes áldásos békemunka után ezekre az országokra kiterjesztettem uralkodói jogaimat, Szerbiában a féktelen szenvedély és elkeseredett gyűlölet kitöréseivel fogadtatott, holott ez ország jogait semmi tekintetben nem sértette. Fegyveres erővel kell tehát államaim számára a belső nyugalom és az állandó külső béke nélkülözhetetlen biztosítékait megszereznem. Ebben a komoly órában tudatában vagyok elhatározásom egész horderejének s a Minden ható előtti felelősségnek. Mindent megfontoltam, mindent meggondol tam.Nyugodt lelkiismerettel lépek a kötelesség útjára." [Szerbiát egy közönséges postai távirat tudósította a hadiállapot beálltáról...]

Mondta mindezt az a vén marha, akinek szúette "monarchiája" szőröstől bőröstől a Rotschildok markában volt már régen. A dualizmus nem osztrák-magyar, hanem osztrák zsidó
dualizmus volt. "Az 1814/15-ös bécsi kongresszuson próbálták a Rothschildok  'politikailag újraszervezni' a vén kontinenst, rábírváni az uralkodóházakat, hogy országaikban a Rothschildok kezébe adják a pénzkibocsátás jogát. Micsoda 'véletlen', hogy pont egy évvel a bécsi kongresszus után, 1816-ban alakult meg Osztrák 'Nemzeti' Bank, amely a kezdetektöl fogva Rothschild kontroll alatt állt , miáltal szinte az egész XIX. század folyamán az Osztrák-Magyar Monarchiában valójában 'duális' Habsburg-Rothschild hatalom uralkodott."
És mit "hozott" a háború a vén zsidócsahos "népeinek"? Többmilliót halottakban, rokkantakban, tönkrementekben. Nekünk magyaroknak külön aján dékként Trianont... És mit hozott a Rotschild bankháznak? Milliárdokat - pénzben. [Érdekes, hogy a mindíg szemfüles és szolgálatkész Google szinte meghülyül, ha Ferencjóska és a Rotschildok piszkos kapcsolatai után próbál érdeklődni nála az ember.]

Visszatérve a közelmúltba észre kell venni, hogy a zsidó faji háború elsődleges célpontja nem - a tulajdonképp nem is létező - germán, hanem a nagyon is létező orosz/szláv faj! A horogkeresztes zászlók alá csődített "herrenvolk" tagjai közül pl. a barna köpcös bajorok a legcsekélyebb mértékben sem hajaztak a magas szőke kékszemű "nordikus" ideálhoz. [Már nem is beszélek arról, hogy a náci vezetés prominensei, egyenként és összességükben is, karikatúrái voltak az álmodott emberideálnak...]

Az orosz/szláv faj azonban nagymértékben homogén, ha nem is északi - legalább kaukázusi... És - a némettel szemben - van egy veszélyes tulajdonsá ga: őszinte vallásossága és ebben gyökerező fanatizmusa.

Hitler (egyik) fantasztikus
húzása volt az 1939. május 6-án Wartburg várába szervezett ünnepség az  „Intézet a Német Egyházi Életre Ható Zsidó Befolyás Kutatására és Eltávolítására” nevü intézmény megalakulása alkalmából. [1521-ben Luther itt fordítot ta le a teljes Bibliát német nyelvre, ami igazi forradalmi tett volt (?) a korabeli Európában].  

Ez a program a gój emberiség legnagyobb vállalkozása lehetett volna az emberi tudat felszabadítására a zsidó gondolati iga alól. Dehát ezt is maguk alá temették a III. Birodalom romjai.

Sajnálatos tény, hogy az amúgy is laza hitű "németség" a nemzeti sűllyedés maximumát produkálva egy zsidócsahos ringyó által hagyja magát kormá nyozni és fejni, fejni, fejni...

Ha "A szélsőségek konvergenciája" c.
írásomat a zsidó világháborúk első, ill. második fejezetének tekinthetem - és olvasóim is annak tekintik - talán nyomban belefoghatok a harmadik fejezet megírásába.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2015.03.17-i frissítés. Churchill már 1945-ben beharangozta a harmadik világháborút!
Vak tyúk is talál szemet, de hányszor tipeg át fölötte, míg megtalálja... Nem először olvasom Churchill: "A második világháború" c. könyvét. mégis csak a napolban fedeztem fel, mit írt 1945.05.11é-n az akkor New Yorkban tartózkodó Anthony Eden külügyminiszternek. A levélben arról esik szó, hogy Európából nem szabad kivonni az inváziós csapatokat, mert az orosz katonai tulsúlyt semmiféle nemzetközi egyezmény nem ellensúlyozza.
"Ez össze hasonlíthatatlanul fontosabb, mint egy olyan világalkotmány módosítgatása, amely talán soha nem is lép életbe, hiszen a békítgetés időszaka után végül amúgyis tárgytalanná teszi egy 'harmadik' (!) világháború." [2 kötet 626 old."]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ki hitte volna, hogy a drezdai mészáros könyve még további meglepetést is tartalmaz. A nagyhatalmak potsdami konferenciája idejére esett az amerikaiak alamogordoi atomrobbantása [lásd lentebb]. A hírt Truman sugta meg Sztálinnak, aki Churchill szerint "el volt ragadtatva". Szerinte "...Ha a leghalványabb fogalma is lett volna róla, hogy micsoda 'forradalmi változás' érlelődött a világban, nem lehet kétséges, hogyan kellett volna reagálnia." [673. old.] Aztán ... "Mostmár biztos voltam benne, hogy Sztálin semmit sem tud arról a nagyszabásu kutató munkáról, amelyet az Egyesült Államok és Nagybritannia oly régóta folytatott már..." [Ugyanott]
Nos mit értett a vén disznó "forradalmi változás" alatt? Hát nem kevesebbet, mint az atomfegyver monopólium birtokában Oroszország ellen megví vandó harmadik világháborút!
Ami Sztálin "elradagadtatását" illeti, utólag már tudjuk, hogy - a zsidó atomkémek jóvoltából - Sztálin sokkal többet tudott az amerikai atomkisérletekről mint ez a nagyképü vén marha...
A második világpólus alapköveit részben az ellopott atomtitkok alkotják. Viszont azt se felejtsük el, hogy az első hidrogén bombát nem Amerika, hanem a Szovjetunió robbantotta fel.
Már látjuk, ZsidóAmerika csak az erő nyelvén ért. A világbéke - kényszerbéke, amelynek az orosz (és kínai) elrettentő erő az egyedüli garanciája. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A zsidó világuralomért folyó "harc" második epizódja - a második világháború - tulajdonképp még be sem fejeződött, amikor - szerintem - elkezdődött a harmadik epizód, a harmadik világháború! Ennek stratégiai célja a kommunista térhódítás feltartóztatása volt világszerte, de legelébb is Oroszország visszaszorítása Ázsiába. Először magam is úgy hittem, hogy ez a program (az angolszász népek nagy összefogása)  Churchill 1946.03.05-i fultoni beszéde keretében lett bedobva a köztudatba, majd átültetve a gyakorlatba "... Balti-tenger mellett fekvő Stettintől az Adriai-tenger mentén fekvő Triesztig 'vasfüggöny' ereszkedik le Európára." De nem! Ezt a "vasfüggönyt" a drezdai hóhér már hamarabb kitalálta! 1945 május 12-én, tehát három hónappal az atombombák bevetése előtt és mind össze három nappal (!) a német kapituláció aláírása után írott levelében már azzal riogatta Truman amerikai elnököt , hogy "Vasfüggöny ereszkedett le harcvonalunk mentén. Hogy mögötte mi történik, arról mit sem tudunk... Az amerikai csapatok kivonása után Eisenach és az Elba között .. is leereszkedik majd ez a bizonyos függöny..." [Chruchill: A második világháború II. köt. 625 - 626 old.]

A "sima átmenetet" a második és a harmadik világháború között egy egy "kódolt hadüzenet" előzte meg, amelynek címzettje a Szovjetunió volt. Az az állam, amely a második világháborút nem legyengülve, hanem megerősödve fejezte be. Mi volt a hadüzenet tartalma?
"Nekünk atombombánk is van bi bi bi..." Ezt az oroszok elhitték volna az alamogordoi kísérleti robbantás "eredményeinek" ismeretében is. De a zsidóknak újabb holokausztok kellettek. [a drezdai után a második és a harmadik]. Az "égőáldozatra" Ismét nyílt városok lakosságát szemelték ki. Kyoto - Kokura - Hirosima és Nagaszaki voltak alternatív célpontokként kiszemelve a mindössze két bombának. Ezek lakosságát úgy készítették fel a sakterműveletre, hogy fölöttük hetekig keringtek az "ártalmatlan" B29-es Super fortressek. A lakosság megszokta a látványukat és már riasztani se lehetett őket a berepülések miatt. Aztán az időjárási viszonyok Hirosima és Nagaszaki "javára" döntöttek... 1945.augusztus 6-án Hirosimára, majd augusztus 9-én Nagaszakira dobták az atombombákat. Az eredmény ismert. A képeken Nagaszaki "felhőben és a gyilkos Fatman.]

[A teljesség kedvéért említeni kell, a német és japán nagyvárosok elleni korábbi "felperzselő" légitámadásokat. A Drezda bombázása néven elhíresült főcsapást 1945. február 13-án indították. A RAF nehézbombázói a szász főváros felé vették az irányt, a német légvédelem tehetetlen volt, mivel előtte egész nap elterelő hadműveletekkel tévesztették meg, a csapás irányát rejtve. Így a várost teljesen meglepte a váratlan támadás, a légoltalmi szirénák sem szólaltak meg időben. Az első hullám főleg gyújtóbombákkal támadott, evvel megdől az az amerikai-brit érv, hogy a támadásnak ipari célpontjai voltak. A bombák zöme a sűrűn beépített, történelmi óvárosra hullott, ahol minden hamar lángba borult.Az "eredmény" mintegy kétszázezer civil halott.
1945. március 9 - 10 - én az Egyesült Államok légiereje gyújtóbombákkal támadta a japán fővárost Tokiót is. 1665 tonna bombát dobtak le. 41 négyzet kilométer pusztult el a városból. 100 000 ember égett halálra. Tokió után további 63 japán várost bombáztak gyújtóbombákkal. 672 000 ember vesztette életét.]


ZsidóAmerika harmadik világháborúja a világ újragyarmatosítása érdekében a kommunizmus visszaszorítása érdekében folytatott "keresztes hadjárat" leplében indult. Fontosabb állomásait itt és most felsorolni szükségtelen. Így egy "léha" megoldást alkalmazok és egy póló hátán mutatom be az U.S.Army világkörüli "túrájának" fontosabb állomásait. A póló azóta elavult. A 2002 utáni háborúkkal kiegészítve a lista már csak egy fürdőköpenyen férne el...

Ezekkel a háborúkkal azonban túl sok volt a macera. A "háborús incidensek" megtervezése és kivitelezése embert próbáló kihívást jelentett a CIA-nak és ezek nem is mindíg bizonyultak meggyőzőnek. A még ennél is nagyobb baj az volt, hogy e háborúk általában nem voltak eredményesek és összességükben deficitessé tették az amerikai költségvetést, hiszen a háborúk fedezetét - a pénzt, a penzt és a pénzt - Amerika hitelből fedezte, így került a pénzügyi szakadék (fiscal cliff) szélére és tántorog ott azóta is.

Cion újkori bölcsei ezért gyökeres paradigmaváltást agyaltak ki, amelynek hivatalos neve "Új Világrend", azaz New World Order.

Az Új Világrendet ZsidóAmerika azért "kényszerült" bevezetni, mert - úgymond - a "nemzetközi terrorizmus" orv támadást intézett ellene, lerombolva a World Trade Center tornyait. Mára közhelyszerű igazsággá vált az, hogy önmerénylet történt, amelyet a CIA szervezett és ügynökük Oszama bin Laden vezényelte hozzá a "fanatiku sokat" Mohamed Attát és társait.

Ebben a provokációban azonban jól felismerhető egy megdöbbentő új elem. A laikus azt gondolhatná, hogy a hagyományos háborús incidensek tanulságaiból ZsidóAmerika [CIA] azt a következtetést vonta le, hogy a tervezésnél és kivitelezésnél minőségi javulást kell elérni, hogy az ürügy abszolút meggyőző legyen. De nem ez, hanem pont ennek ellenkezője történt! A WTC 1 és 2 sz. tornyokat a szó szoros értelmében porrá robbantották, a látszatát is kerülve annak, hogy a tornyok az égő kerozin hőhatására omlottak volna össze, amelynek fizikai lehetetlenségét utólagos elemzések kétséget kizáró módon igazolták.

Ugyanezt
tették az ugyancsak massziv WTC 7 sz. toronnyal is. A déli torony 9:59-kor, az északi 10:28-kor "kollabált". A 47 emeletes (!) WTC 7-es pedig órákkal később 17:20-kor vált porrá ugyanúgy (!) mint a másik kettő anélkül, hogy a masszív betonerődöt bármelyik öngyilkos Boeing akárcsak megközelítette, vagy egyetlen decili ter kerozinnal "megöntözte" volna.

Mit jelent ez? Nem kevesebbet, minthogy a támadás elsősorban nem az acél és vasbeton monstrumok, hanem az emberi ítélőképesség, a józan ész, ellen irányult. Az amerikai verziót hittételként köteles elfogadni mindenki akinek drágább a rongy élete, vagy a mocskos anyagi érdeke, mint az emberi gondolkodás becsülete.

A harmadik világháború 2001 szeptember 11-étől elsősorban a tudati káoszteremtés háborúja. Ezt igazolják a további háborús események, amelyek közül a legjellegzetesebbeket érdemes közelebbről szemügyre venni azzal, hogy e háborúnak is két jól elkülöníthető fázisa van: az ISIS előtti és fellé pése utáni háborúk.

[A görög bölcselők több mint kétezer esztendeje fedezték fel és definiálták a logikus gondolkodás legveszélyesebb csapdáját az "antinómiát", ami azt jelenti, hogy egy axiómarendszeren belül ugyanarra a tárgyra vetített állítás és tagadás egyszerre igaz, vagyis annak látszik, ugyanakkor az antinómia kiküszöbölése "elvi nehézségekbe" ütközik. Nem akarnék most ebben a dzsungelben elkalandozva eltévedni. Csupán azt a felismerésemet hangoztatom, hogy a gójok állati elméjének összezavarása a zsidók legkedveltebb harci módszere, amelynek széleskürű alkalmazása a harmadik világháború úgyszólván legfőbb fegyvere.]

Irak, Libia és Szíria "kiütése"  kezdetben még a hagyományos amerikai hadviselés módszereire emlékeztetnek. A CIA és a cinkos titkosszolgálatok: a Zsidó MOSZAD, az angol MI6, a francia DGSE diverzáns alakulatai közvetlenül, majd belföldön és külföldön toborzott gyilkos különítmények, mint "polgári engedetlenségi mozgalmak"  segítségével megbontják a közrendet és az államot védekezésre kényszerítik. Ekkor - mintegy vezényszóra - felvonítanak az "emberjogi szervezetek", majd az általuk megdolgozott közvélemény nyomása alatt beavatkozik a NATO, beavatkoznak a "demokrati kus" államok "békefenntartó", de főleg légicsapás mérő egységei és összezúzzák a "megsegített" államok politikai, gazdasági infrastuktúráját. Pusztit ják, ill. menekülésre kényszerítik lakosságát.

Irak és Libia esetében Oroszország még dekkolt. Szíria esetében már "vétót" harsogott. Ám, hogyan - hogyan nem, Szíria elpusztítása szinte még tökéletesebbre sikerült, mint a másik két államé.

A harmadik világháború további hadművelete az "Arab Tavasz" fedőnevet viseli... Ennek mibenlétét nem szeretném részletesen fejtegetni, mert ezt egy korábbi
írásomban már megtettem, képekkel - térképekkel illusztrálva. Az ítt leírtak kiegészítésére szolgáljon az alábbi kiemelés.

"ZsidóAmerika közben "paradigmaváltást" hajtott végre. Ennek alapgondolata volt, hogy a "kommunista veszély" mint háborús ok (casus belli) megszünése folytán, új biankó (!) felhatalmazásra van szükség ahhoz, hogy ZsidóAmerika tetszőleges időpontban, a világ bármely pontján, tetszőlegesen megválasztott eszközökkel háborút indíthasson, ill. folytathasson bármely ország, bármelyik nép ellen. Az okot a CIA által szervezett 2001. szeptember 11-ei terrortámadás szolgáltatta, a felhatalmazást pedig az Új Világrend (New World Order) doktrina tartalmazza. A korlátlan háború immár, a terrorizmus ellen, a terrorista diktatúrák ellen, az emberi jogok védelmében folyik. Hogy hol van terrorveszély, melyik állam, ill. kormányfő terrorista, vagy diktátor (vagy egyszerre mindkettő), azt ZsidóAmerika dönti el, mint ahogy azt is, mi által és hogyan sérülnek az emberi jogok. A folytatás: Afganisztán 2001-től napjainkig,- Jemen 2002,- Irak 2003, 2003-2011, - Pakisztán 2002-2003, 2007-napjainkig,- Szomália 2007-2008,- Jemen 2009,- Líbia 2011 Szíria 2011. március."

A következő etap a "Majdan forradalma". Ez két okból is fokozott figyelmünkre érdemes.

Minden jel arra mutat, hogy Ukrajna leszakításhához a zsidó háttérhatalom valamilyen formában garanciát kapott a putyini Oroszországtól a "benem avatkozásra". Csak ezzel és semmi mással nem magyarázható, hogy Janukovics elnököt Putyin eltanácsolta a "lázadók" elleni fellépéstől. Az ukrán  "exilarchát" befogadta, de esze ágában sem volt emigráns kormány létrehozására biztatni, vagy pláne ebben segíteni. Ellenkezőleg magától értetődő természetességgel elismerte a zsidó puccsisták törvénytelen államát, fenntartotta vele a számára előnytelenn gazdasági kapcsolatokat és "meghitele zett" olcsó nyersanyag szállításokkal táplálta a fasiszta (!) Ukrajna népírtó háborúját Kelet Ukrajna Orosz és ukrránlakossága ellen.

A másik meghökkentő "újdonság" az új hibrid a "zsidó/fasiszta" ukrán állam létrejötte és fenntartás nélküli támogatása a "nyugati demokráciák" részéről.

Már a kezdetek kezdetén feltüntek a "jobbszektorosok", a fasiszta karlendítéssel masírozó pohos - lúdtalpas zsidó kor csok, emberkarikatúrák. Aztán az is kiderült, hogy mozgalmuk ideológiai - politikai jelképe Sztepan Bandera. Mit kell róla tudni?  
"Az orosz külügyi tárca közzétette a szovjet központi belügyi szervek 1942-1945 közötti iratait, amelyek az ukrán nacionalis ták második világháborús tevékenységére vonatkoznak.A doku mentumok közt vannak szemtanúk vallomásai, amelyek ben arról van szó, hogy a nacionalisták együttműködtek a hitleristákkal és részt vettek a békés lakosság tömeges lemé szárlásában.A Szovjetunió felbomlása után Ukrajnában felélénkítették tevékenységüket a nacionalisták. Viktor Juscsenko elnök Ukrajna Hőse címet adományozott rendeletével az OUN-UPA alapítóinak és vezetőinek,köztük Sztepan Banderának. Ezek hívei aktív résztvevői voltak a legutóbbi kijevi Majdannak. Személyének megítélése az 1991-ben függetlenné vált Ukrajnában ellentmondásos. Nyugat-Ukrajnában nemzeti hősnek tartják, míg az orosz orientációjú és szovjet nosztalgiájú keleti országrészben náci kollaboránsként tekintenek rá. ... Banderát a szovjet KGB Münchenben meggyilkolta.  

Az akkori KGB-ben még volt becsület, hivatásdudat... Juscsenko is kihúzta a gyufát... Valaki kikozme tikázta kissé, hogy a pofalemeze jobban hasonlítson belső énjére.

De tulajdonképp mi a vonzó Banderában az ukrajnai és nemzetközi zsidók szemében? Hát a sokkoló állati kegyetlen ség a gójokkal szemben. [A jobboldali kép világhírű lett olyannyira, hogy hogy egy emlékszobrot is mintáztak róla.]

Minden jóérzésü ember arra gondol ilyenkor, hogy lehet az ilyen állatokat könyörtelenül, írmagostól kiírtani? Számtalan példája van annak, hogy a jobbszektoros zsidó csürhe "Bandera recept" szerint gyilkol Ukrajna szerte. Ennek csak egyik példája az odesszai "élvepörkölés".

[Érdekes az a cinikus, hogy nem mondjam aljas, közömbösség, amit Orosz ország oligarcha elnöke tanúsít a "fasiszta" merényletek kapcsán. Melegen szorongatja a fő zsidó hóhér Porosenko vérmocskos mancsait és minszki paktumok révén garantálja a további gyilkolás szabadságát Kelet Ukrajnában.

Az ukrán jelképrendszer is azt mutatja, hogy a zsidó háború egyik új módszere az emberi gondolkodásban rögzült erkölcsi, történelmi, logikai elemek, sőt a fogalmak (!) kiradírozása. Ez semmiképp sem lehet véletlen, hisz ez a kis "modul" az értelmes emberi cselekvés vezérlő egysége. Ha nem működik, az ember-állat szabadon terelhetővé válik, akár a vágóhídra is. A zsidó igába pedig könnyedén befogható. [Orwell zseniálisan ismerte fel és írta le a "fogalom gyomlálás" vészes hatásait.

Mint jeleztem, e háborúban külön fejezetet érdemel az ISIS fellépése. Mára nyilt titokká vált, hogy az Isis az Al Kaida "jogutóda". Ugyanúgy a CIA hozta létre, mint elődjét. Az ujkori történelem megveszettebb zsidócsahosa Mc Cain szenátor és az ISIS próféta Abu Bakr Al Baghdadi közös fotóját csak azért illesztem ide, hogy e világhírü kép jelképezze a lényeget: ezt a társa ságot is ZsidóAmerikának "köszönheti" a világ.

Témám ezúttal nem az Isis "sikerkrónikája" hanem az, hogy miként harcol ZsidóAmerika iszlám álarcban az Iszlám ellen. (Zseniális...)

Nem volt nehéz az Iszlámon belüli mély repedést felfedezni, mélyíteni, tágítani. Az Iszlám egy teljesen hülye [a homo usion/homoiusion vtánál sokkal hülyébb] vita kapcsán szakadt két ágra (siíták - szun niták). Ennek az oktalan hitvitának a pusztító hatásait részletesen tárgyaltam "Az Iszlám megosztottsága" c. korábbi
írásomban.
A szunnita ágat Szaúd Arábia - ZsidóAmerika legveszélyesebb cinkosa vezérli. Itt ringott az Al Kaida és az Isis bölcsője. Ezzel a lator állammal szemben tehetelen a világ, mert - a jelek szerint - Oroszország is lepaktált vele. Ennek jele Putyin rijádi felmagasztalása a Szaudi uralkodó által. [Nem akarok a mai (2015.03.15) vörös téri események elé vágni, de említem: több ször jeleztem, hogy az ilyen aranyláncok Putyin nyaka köré tekeredhetnek...] Oroszország szó nélkül hagyta, hogy az Isis leharapja "védence" Szíria északi fertályát és maga sefteljen a szíriai olajjal, miközben Szíria romokban hever; több mint négymillió szíriai tengődik az éhhalál, szomjhalál és fagyhalál mesgyéjén.

Szóval - világháború!

Ezt a háborút a támadott, sőt létében fenyegetett, gój világ csak úgy vívhatja eredményesen, ha elemzi és maga is alkalmazza ellenfeleivel ezeket a csalafinta módszereket. Ez logikusnak tűnik, de nyomban felveti a kérdést, kik jöhetnek szóba mint "hadviselő felek"? Erre már korábban kerestem a választ és arra a
következtetésre  jutottam, hogy ZsidóAmerika és Izrael ellenfelei csak úgynevezett "szilárd államok" lehetnek. Ezek közül eleve kizártam a putyini Oroszországot... Lehet, a most rebesgetett "tábornoki puccsot" követően Oroszország "besorolása" megváltozik...

Külön írás tárgyát fogja képezni az "interaktív világháború" módszertanának boncolgatása. Most csak felvillantom a következőket.

Ma a Vörös Tér feszülten várt eseményei választ adnak a hogyan tovább (?) kérdésére...

2015.03.15

Sz. Gy.

Megosztás